Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Sinhala Hadakau හඬ කැවූ නාට්‍යය
view all
Sports - ක්‍රීඩා
view all
Siyatha TV Dramas සියත ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
Derana TV Dramas ටීවී දෙරණ ටෙලි නාට්‍යය
view all
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
1119 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
947 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
1084 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
1687 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
1350 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
1597 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
1307 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
1671 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
1299 views
view all items
Hiru TV Tele Dramas - හිරු ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
ITN Dramas - ස්වාධීන රූපවාහිනි ටෙලි නාට්‍යය
view all
Rupavahini Dramas රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍යය
view all
Swarnavahini Dramas ස්වර්ණවාහිනී නාට්‍යය
view all
Sirasa TV Dramas සිරස ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
Advertisement
Ada Derana News

Traffic congestion is reported from near the Town Hall area in Colombo due to a protest, Ada Derana reported said. MORE..

4 Aug 2021 (4:59 PM)

The man who was arrested for spitting at a spitting at a Public Health Inspector (PHI) attached to Narammala MOH Office has been remanded until the 17th of August. MORE..

4 Aug 2021 (4:21 PM)

The government has decided not to present the proposed Kothalawala National Defence University (KNDU) Bill in parliament on Friday (August 06). MORE..

4 Aug 2021 (4:17 PM)

The United Arab Emirates (UAE) will lift a ban on transit passenger traffic from Sri Lanka, India, Nigeria, and other countries from August 5, UAE s National Emergency and Crisis Management Authority (NCEMA) said on Tuesday. MORE..

4 Aug 2021 (1:35 PM)

President Gotabaya Rajapaksa has arrived in the parliament chamber while the proceedings were in progress today (4), Ada Derana correspondent stated. MORE..

4 Aug 2021 (1:20 PM)

The Attorney General s Department today (August 04) informed the Colombo High Court Trial-at-Bar that the abduction charges against former Navy Commander Admiral of the Fleet Wasantha Karannagoda will not be moved forward. MORE..

4 Aug 2021 (1:10 PM)

The OIC of Maharagama Police has sustained critical injuries when the protesters tried to topple the iron barricades near the entry road to Parliament on Tuesday (August 03). MORE..

4 Aug 2021 (11:54 AM)

Sri Lanka s premium entertainment channel TV Derana has once again secured its position as the most trusted and most popular entertainment portal of choice in the country, topping 3 million YouTube subscribers. MORE..

4 Aug 2021 (11:16 AM)

Sri Lanka ramped up the national inoculation drive on Tuesday (August 03), with the administration of 116,664 second doses of the Oxford-AstraZeneca COVID vaccines. MORE..

4 Aug 2021 (10:25 AM)

The father of a COVID-infected individual has been arrested for spitting at a Public Health Inspector (PHI) attached to Narammala MOH Office who came to check on them. MORE..

4 Aug 2021 (10:02 AM)

Several spells of showers can be expected in Sabaragamuwa and Western provinces and in Galle, Matara, Nuwara-Eliya and Kandy districts, says the Department of Meteorology. MORE..

4 Aug 2021 (9:14 AM)

A total of 1,044 more people were tested positive for COVID-19 today (July 30), increasing the daily count of positive cases to 2,450. MORE..

4 Aug 2021 (12:22 AM)

Minister Udaya Gammanpila has gone into self-isolation after several officials at the Ministry of Energy test positive for COVID-19. MORE..

3 Aug 2021 (11:04 PM)

The Cabinet of Ministers has green-lighted a proposal to amend the compensation paid for deaths, complete or partial disabilities or property damages caused by the attacks of protected animals including elephants, leopards, bears, wild buffaloes and crocodiles. MORE..

3 Aug 2021 (10:52 PM)

Sri Lanka has registered 74 more COVID-19 related fatalities confirmed by the Director-General of Health Services on Monday (August 02). MORE..

3 Aug 2021 (10:12 PM)

Agriculture Minister Mahindananda Aluthgamage has tested positive for COVID-19 following a Rapid Antigen Test. MORE..

3 Aug 2021 (9:41 PM)

The Election Commission has launched a program for the online application to register in the 2021 Electoral Roll. MORE..

3 Aug 2021 (9:29 PM)

The Ministry of Health reports that another 1,406 persons have tested positive for coronavirus today (August 03). MORE..

3 Aug 2021 (8:22 PM)

The Import and Export Control Department has issued a gazette notification for the import of Nitrogen extracts and Potassium. MORE..

3 Aug 2021 (7:08 PM)

The Sri Lanka Medical Association (SLMA) has appealed to the members of the public to limit their movement within the coming two months as much as possible until the majority of the population is vaccinated against the COVID-19. MORE..

3 Aug 2021 (6:56 PM)

Resource : Ada Derana