Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Sinhala Hadakau හඬ කැවූ නාට්‍යය
view all
Sports - ක්‍රීඩා
view all
Siyatha TV Dramas සියත ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
Derana TV Dramas ටීවී දෙරණ ටෙලි නාට්‍යය
view all
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
471 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
410 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
1223 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
1748 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
1359 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
3557 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
1374 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
2180 views
view all items
Hiru TV Tele Dramas - හිරු ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
ITN Dramas - ස්වාධීන රූපවාහිනි ටෙලි නාට්‍යය
view all
Rupavahini Dramas රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍යය
view all
Swarnavahini Dramas ස්වර්ණවාහිනී නාට්‍යය
view all
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
71 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
1128 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
1255 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
1609 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
469 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
1051 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
2100 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
575 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
4702 views
view all items
Sirasa TV Dramas සිරස ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
Advertisement
Ada Derana News

A special meeting of the Cabinet of Ministers will be held tomorrow (May 18), Minister Keheliya Rambukwella stated. MORE..

18 May 2021 (12:29 AM)

The Epidemiology Unit of the Health Ministry reports that another 854 persons have tested positive for COVID-19 in Sri Lanka, moving the daily total of new cases to 2,433. MORE..

17 May 2021 (11:49 PM)

Japan s controversial immigration bill designed to reform the deportation process has faced staunch opposition in parliament, with the recent death of a Sri Lankan woman in custody raising questions about the nation s lengthy detentions of foreigners. MORE..

17 May 2021 (10:02 PM)

The Ministry of Health reports that another 1,579 persons have tested positive for coronavirus today (17). MORE..

17 May 2021 (8:49 PM)

Three police areas in Mullaitivu District are to be isolated with effect from 11.00 p.m. tonight (17). MORE..

17 May 2021 (8:15 PM)

Army Commander General Shavendra Silva says that travel restrictions will be imposed across the island from 11.00 p.m. on Friday (May 21) to 4.00 a.m. on Tuesday (May 25). MORE..

17 May 2021 (7:09 PM)

The Ministry of Health reports that 1,307 more patients who were being treated for COVID-19 have recovered and have been discharged from hospital within the last 24 hours. MORE..

17 May 2021 (6:57 PM)

A woman has been arrested at the Bodhiya Junction in Modara today (May 17) for the possession of narcotic drugs. MORE..

17 May 2021 (6:15 PM)

The International Cricket Council (ICC) says it has concluded its investigation into the documentary programme Cricket s Match Fixers broadcast by Al Jazeera on 27 May 2018. MORE..

17 May 2021 (6:15 PM)

It has been decided to obtain the opinions of the general public on reforms needed to be made with regard to elections, electoral structures, and election laws. MORE..

17 May 2021 (5:52 PM)

The Ministry of Health says that a decision has been taken to direct COVID-19 infected patients to treatment facilities or intermediate care centres closest to their residences, for the necessary treatment. MORE..

17 May 2021 (5:30 PM)

The criteria for the decision to treat asymptomatic COVID-19 patients at their own homes will be issued in the coming weekend, Head of the National Operation Centre for Prevention of COVID-19 Outbreak (NOCPCO) Army Commander General Shavendra Silva said. MORE..

17 May 2021 (3:55 PM)

The Court of Appeal has ordered authorities not to move notorious criminal figure Wele Suda from the Boossa Prison where is currently detained. MORE..

17 May 2021 (2:40 PM)

The world s richest countries can afford to donate over 150 million vaccines to nations in need without hampering their own vaccination efforts, UNICEF said on Monday. MORE..

17 May 2021 (2:15 PM)

The determination of the Supreme Court with regard to the Colombo Port City Economic Commission Bill is due to be presented to the Parliament by the Speaker of the Parliament tomorrow (May 18). MORE..

17 May 2021 (1:21 PM)

A group of inmates of the Bogambara Prison has launched a protest on top of the prison roof this morning (May 17). MORE..

17 May 2021 (12:34 PM)

Pradeep Gunawardena, the Chairman of Laksala and Salu Sala, has passed away this morning (May 17), sources told Ada Derana. MORE..

17 May 2021 (12:14 PM)

A female Development Officer of the Kesbewa Divisional Secretariat has been assaulted while on duty last evening (May 16). MORE..

17 May 2021 (11:13 AM)

Showers or thundershowers will occur at several places in Central, Sabaragamuwa, Uva, Eastern and North-central provinces during the evening or night, the Department of Meteorology stated. MORE..

17 May 2021 (10:14 AM)

A total of thirty-seven Grama Niladhari divisions in seven districts have been released from isolation with immediate effect, the Army Commander General Shavendra Silva said. MORE..

17 May 2021 (9:56 AM)

Resource : Ada Derana