Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Sinhala Hadakau හඬ කැවූ නාට්‍යය
1 2 3 view all
Siyatha TV Dramas සියත ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Derana TV Dramas ටීවී දෙරණ ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Hiru TV Tele Dramas - හිරු ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
ITN Dramas - ස්වාධීන රූපවාහිනි ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Rupavahini Dramas රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Swarnavahini Dramas ස්වර්ණවාහිනී නාට්‍යය
1 2 3 view all
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
642 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
1182 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
2314 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
883 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
1671 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
3432 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
966 views
view all items
Sirasa TV Dramas සිරස ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1043 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
859 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1480 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1316 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1687 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1451 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1309 views
view all items
Praveena 2
1 2 3 view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
488 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
775 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
794 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1042 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
950 views
view all items
Radio Programes - ගුවන් විදුලි වැඩසටහන්
1 2 3 view all
Political Programs - දේශපාලන වැඩසටහන්
1 2 3 view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
6 views
view all items
From TV1
Posted by LakvisionTV
209 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
111 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
132 views
view all items
From ITN
Posted by LakvisionTV
280 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
926 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
961 views
view all items
From TV1
Posted by LakvisionTV
190 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
84 views
view all items
Tamil Programes
1 2 3 view all
Advertisement
Ada Derana News

Several spells of showers will occur in Uva and Eastern provinces and in Jaffna district and light showers may occur in Anuradhapura, Polonnaruwa and Hambantota districts, says Department of Meteorology. MORE..

12 Dec 2019 (9:40 AM)

India s parliament has approved a controversial citizenship bill that offers amnesty to non-Muslim illegal immigrants from three neighboring countries. MORE..

11 Dec 2019 (11:51 PM)

The Constitutional Council is set to meet at 11 am tomorrow (12), chaired by Speaker of the Parliament Karu Jayasuriya. MORE..

11 Dec 2019 (11:29 PM)

The Gazette Notification declaring the names of the Chairman and Vice-Chairman of the Elpitiya Pradeshiya Sabha has been issued. MORE..

11 Dec 2019 (8:51 PM)

A controversial draft law on refugee naturalization that s being discussed in the Indian Parliament contains no provisions for Tamil Hindu refugees from Sri Lanka, a senior political leader of India Sanjay Raut says. MORE..

11 Dec 2019 (7:33 PM)

The alleged incident of an abduction of a local staffer at the Swiss Embassy will be dealt at a diplomatic level, stated Foreign Minister Dinesh Gunawardana. MORE..

11 Dec 2019 (5:55 PM)

No force should be allowed to take human life or trample humanity, says Archbishop of Colombo Cardinal Malcolm Ranjith. MORE..

11 Dec 2019 (4:38 PM)

Former President Maithripala Sirisena says that everyone should work together to support the new government to take the country forward. MORE..

11 Dec 2019 (3:35 PM)

In a bid to reinforce the Sri Lanka Navy s concept of Green and Blue environment, the Embassy of the People s Republic of China provided pushbikes and buggies to the Sri Lanka Navy yesterday (10). MORE..

11 Dec 2019 (2:21 PM)

The water supply to several areas including Nugegoda will be disrupted for a period of 7 hours today (11), stated the National Water Supply and Drainage Board (NWSDB). MORE..

11 Dec 2019 (1:11 PM)

Japanese Foreign Minister Toshimitsu Motegi is scheduled to visit Sri Lanka and Spain from December 14-17, Ministry of Foreign Affairs of Japan. MORE..

11 Dec 2019 (10:31 AM)

Prevailing heavy rainfall in the Northern, Eastern and Uva provinces is expected to reduce temporarily during the next few days from today (11), says the Department of Meteorology. MORE..

11 Dec 2019 (9:44 AM)

The gazette notification proclaiming the relevant duties and functions to the Ministries has been published. MORE..

11 Dec 2019 (8:30 AM)

The Sri Lanka Navy has apprehended a suspect with sea turtle flesh in Pallikuda area, Chavakachcheri today (10). MORE..

11 Dec 2019 (3:53 AM)

Brigadier Priyanka Fernando has been appointed as the new Director of Real Estate and Quartering of the Sri Lanka Army (SLA). MORE..

10 Dec 2019 (8:42 PM)

Large-scale rice mill owners have agreed to provide rice at concessionary prices to consumers during the festive season, the Finance Ministry said. MORE..

10 Dec 2019 (7:18 PM)

The Department of Meteorology says that thundershowers accompanied by severe lightning are likely to occur at several places in Western and Sabaragamuwa provinces and Galle and Matara districts during the evening or night. MORE..

10 Dec 2019 (6:02 PM)

Former Sabaragamuwa Provincial Council member Hasitha Muhandiram alias Sarpaya , who was sentenced to death in connection with the murder of two individuals, has been ordered released by the Court of Appeal. MORE..

10 Dec 2019 (5:51 PM)

UPDATE (04-39 PM)- The Swiss embassy worker, who is involved in the alleged abduction incident, has left the Judicial Medical Officer (JMO) of Colombo a short while ago, says Ada Derana reporter.

10 Dec 2019 (3:21 PM)

Coinciding with the global launch of the Human Development Report 2019 released by the United Nations Development Programme (UNDP), Sri Lanka s Prime Minister met with UNDP Sri Lanka Resident Representative, Mr. Robert Juhkam to receive the first copy of the UNDP s latest report. MORE..

10 Dec 2019 (3:07 PM)

Resource : Ada Derana