Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Siyatha TV Dramas සියත ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Derana TV Dramas ටීවී දෙරණ ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Hiru TV Tele Dramas - හිරු ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
ITN Dramas - ස්වාධීන රූපවාහිනි ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Rupavahini Dramas රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Swarnavahini Dramas ස්වර්ණවාහිනී නාට්‍යය
1 2 3 view all
Sirasa TV Dramas සිරස ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Sports - ක්‍රීඩා
1 2 3 view all
Advertisement
Ada Derana News

An Iranian scientist that Israel alleged led the Islamic Republic s military nuclear programme until its disbanding in the early 2000s was "assassinated" Friday, according to state television. MORE..

28 Nov 2020 (1:29 AM)

Sri Lanka s Covid-19 death toll moved past the grim milestone of 100 today (27) following the reports of 08 new deaths. MORE..

28 Nov 2020 (12:17 AM)

Total count of Covid-19 cases registered by the Minuwangoda-Peliyagoda cluster reached 18,963, as more persons were tested positive for the virus. MORE..

27 Nov 2020 (11:57 PM)

A meeting between Indian National Security Advisor (NSA) Ajit Doval and Prime Minister Mahinda Rajapaksa was held today (27) at the Wijerama Residence. MORE..

27 Nov 2020 (11:24 PM)

The Amnesty International has urged Sri Lankan authorities to "deliver justice, truth and reparation to the families of missing or disappeared persons." MORE..

27 Nov 2020 (9:59 PM)

Former Director of the Criminal Investigation Department (CID) Shani Abeysekara has been transferred to the Infectious Disease Hospital (IDH) in Angoda on medical advice, the Department of Prisons said. MORE..

27 Nov 2020 (9:09 PM)

Dean of the Faculty of Medicine at the University of Colombo, Professor Vajira Dissanayake, has been appointed as the President of the Sri Lanka Medical Council (SLMC). MORE..

27 Nov 2020 (8:38 PM)

Opposition Leader Sajith Premadasa today (27) raised concerns regarding the health and threats to former Director of Criminal Investigation Department (CID) Shani Abeysekara who is under medical care for Covid-19. MORE..

27 Nov 2020 (7:29 PM)

Sri Lanka has registered 251 fresh positive cases of Covid-19 this evening (27), Health Ministry s statistics revealed. MORE..

27 Nov 2020 (6:38 PM)

President Gotabaya Rajapaksa today called on the newly appointed Chief Prelate of the Sri Lanka Ramanna Maha Nikaya, Most Ven. Makulewe Wimala Nayaka Thera. MORE..

27 Nov 2020 (5:51 PM)

Wildlife officers and field assistants serving in the Polonnaruwa District are engaged in a token strike today (27), in protest over a recent incident where State Minister Wimalaweera Dissanayake had berated several wildlife officers. MORE..

27 Nov 2020 (5:38 PM)

From the next season, 1000 kg of paddy per hectare will be purchased at a guaranteed price of Rs. 50 from every farmer who receives the fertilizer subsidy, the Minister of Agriculture Mahindananda Aluthgamage said. MORE..

27 Nov 2020 (5:07 PM)

India s National Security Advisor Ajit Doval arrived in Colombo on Friday for trilateral maritime dialogue among India, Sri Lanka and the Maldives. MORE..

27 Nov 2020 (4:54 PM)

The Ministry of Health says 410 more individuals, who were previously diagnosed with Covid-19, have made complete recoveries. MORE..

27 Nov 2020 (4:23 PM)

Minister of Education Prof. G.L. Peiris says the Batticaloa Campus in Punanai, established by former Eastern Province Governor M.L.A.M. Hizbullah, will be taken under the purview of the government. MORE..

27 Nov 2020 (4:03 PM)

Sri Lanka witnessed another uptick in its Covid-19 figures yesterday (26) as 559 persons were tested positive for the virus. MORE..

27 Nov 2020 (3:19 PM)

Another group of Sri Lankan expatriates who were stranded in foreign countries due to Covid-19 pandemic outbreak have returned to the island today (27). MORE..

27 Nov 2020 (2:29 PM)

The Committee on Public Enterprises (COPE) has directed three ministries to devise a mechanism to prevent the pollution of Kelani River. MORE..

27 Nov 2020 (2:00 PM)

Sri Lanka, India and the Maldives will revive their trilateral maritime security cooperation dialogue with the first meeting of the group since 2014 set to commence today (November 27). MORE..

27 Nov 2020 (12:30 PM)

Chandana D. Wickramaratne has assumed duties as the 35th Inspector General of Police (IGP) in Sri Lanka this morning (27). MORE..

27 Nov 2020 (11:17 AM)

Resource : Ada Derana