Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Siyatha TV Dramas සියත ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Derana TV Dramas ටීවී දෙරණ ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Hiru TV Tele Dramas - හිරු ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
ITN Dramas - ස්වාධීන රූපවාහිනි ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Rupavahini Dramas රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Swarnavahini Dramas ස්වර්ණවාහිනී නාට්‍යය
1 2 3 view all
Sirasa TV Dramas සිරස ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Advertisement
Ada Derana News

Railway Guards trade union members have launched a strike action, the Department of Railways says. MORE..

30 Sep 2022 (12:21 PM)

An earthquake of magnitude 5.2 jolted Myanmar on Friday, according to the National Centre for Seismology. MORE..

30 Sep 2022 (12:05 PM)

The suspect, who recently attempted to snatch a handbag and stabbed a person to death in Gampaha, has died in police fire. MORE..

30 Sep 2022 (10:01 AM)

Showery condition is expected to enhance some extent in the south-western part of the island today and over the next few days, says the Department of Meteorology. MORE..

30 Sep 2022 (8:50 AM)

Japan is prepared to "do its part" over Sri Lanka s debt issue, but other creditors, such as China and India, should also be involved in efforts to resolve it, Finance Minister Shunichi Suzuki said Thursday. MORE..

30 Sep 2022 (1:53 AM)

Senior BJP leader Dr Subramanian Swamy on Thursday met former President Gotabaya Rajapaksa in Colombo, becoming the first foreign visitor to call on the ousted Sri Lankan president, following his return to Sri Lanka after leaving the country amidst unprecedented protests against his government. MORE..

30 Sep 2022 (12:17 AM)

The Central Bank of Sri Lanka (CBSL) today raised Rs.127.31 billion through an auction of treasury bonds under three maturities. MORE..

29 Sep 2022 (11:03 PM)

It has been decided to appoint two sub-committees related to national policies and economic stabilization in the inaugural meeting of the National Council , held with the participation of the ruling party and the opposition parliamentarians. MORE..

29 Sep 2022 (8:39 PM)

A Gazette Extraordinary has been published specifying the regulations pertaining to the Colombo Port City Economic Commission. MORE..

29 Sep 2022 (7:46 PM)

Prices of vehicles are dropping rapidly in the country due to the sharp downfall in demand for vehicles, the Vehicle Importers Association of Sri Lanka (VIASL) says. MORE..

29 Sep 2022 (7:43 PM)

The Colombo District Court has ordered the government to pay a compensation of LKR 30 million to a disabled child, ruling that the disability was a result of the negligence of the doctors and the staff members of the Gampaha District Hospital. MORE..

29 Sep 2022 (7:31 PM)

The Public Utilities Commission of Sri Lanka (PUCSL) has approved power cuts of two hours and 20 minutes for tomorrow (Sep 30). MORE..

29 Sep 2022 (6:55 PM)

Two out of three Octane 92 petrol dispensers have been sealed off at a filling station in Colombo 07, owned by the Ceylon petroleum Corporation (CPC) due to short delivery. MORE..

29 Sep 2022 (6:38 PM)

All except three police officers attached to Kandy Police Headquarters have reportedly been transferred to other police stations and units with immediate effect. MORE..

29 Sep 2022 (6:25 PM)

Russia s Vladimir Putin will hold a signing ceremony on Friday formally annexing four more areas of Ukraine after self-styled referendums condemned by Ukraine and the West as a sham. MORE..

29 Sep 2022 (5:51 PM)

(UPDATE) Addressing the 55th Annual Meeting of the ADB Board of Governors in the Philippines, President Ranil Wickremesinghe said amidst major economic stress, Sri Lanka is undertaking an unprecedented fiscal effort as part of the government s commitment to restoring the country s debt sustainability. MORE..

29 Sep 2022 (5:18 PM)

Litro Gas Lanka Ltd. says the company has repaid the General Treasury a tranche of the credit facility of USD 70 million received from the World Bank to maintain an uninterrupted LP gas supply. MORE..

29 Sep 2022 (5:00 PM)

Acting Finance Minister, Shehan Semasinghe says that the period granted for registration of names by Divisional Secretariats of recipients of Samurdhi, Elders , Physical Disabilities and other welfare allowances carried out by the Welfare Benefit Board has been extended until October 15.

29 Sep 2022 (4:28 PM)

The Ministry of Foreign Affairs, in collaboration with SLT Mobitel, launched an e-channeling appointment system with effect from today (Sep. 29). MORE..

29 Sep 2022 (4:12 PM)

Sri Lanka s government appears increasingly upbeat about its chances of receiving International Monetary Fund (IMF) board approval for a USD 2.9 billion bailout by December, but the multilateral lender has cautioned that the time frame remains uncertain, and much depends on discussions with the heavily indebted country s creditors. MORE..

29 Sep 2022 (3:02 PM)

Resource : Ada Derana