Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Live Musical Shows - සජීවී ප්‍රසංග
1 2 3 view all
Sinhala Hadakau හඬ කැවූ නාට්‍යය
1 2 3 view all
Siyatha TV Dramas සියත ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Derana TV Dramas ටීවී දෙරණ ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Hiru TV Tele Dramas - හිරු ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
ITN Dramas - ස්වාධීන රූපවාහිනි ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Rupavahini Dramas රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Swarnavahini Dramas ස්වර්ණවාහිනී නාට්‍යය
1 2 3 view all
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
1289 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
1470 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
1944 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
683 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
1294 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
1434 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
2169 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
744 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
1402 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
1634 views
view all items
Sirasa TV Dramas සිරස ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
794 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1101 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
2257 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1062 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
2335 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1198 views
view all items
Prema Dadayama 3 - Teledrama
1 2 3 view all
Maharaja Kansa
1 2 3 view all
Praveena 2
1 2 3 view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
871 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
930 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1037 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1066 views
view all items
Me Adarayai - Tele Drama
1 2 3 view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
3527 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
3956 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
4164 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
4194 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
4170 views
view all items
MP3 Song - සිංහල සිංදු
1 2 3 view all
Radio Programes - ගුවන් විදුලි වැඩසටහන්
1 2 3 view all
Dharma Deshana - ධර්ම දේශනා
1 2 3 view all
Music Videos - සිංහල සිංදු වීඩියෝ
1 2 3 view all
Discussions & Documentary Edutainment
1 2 3 view all
Political Programs - දේශපාලන වැඩසටහන්
1 2 3 view all
Sinhala Movie - සිංහල චිත්‍රපට
1 2 3 view all
Tamil Programes
1 2 3 view all
Advertisement
Ada Derana News

Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) Presidential candidate Gotabaya Rajapaksa says he pledges to appoint an independent commission of inquiry to probe the Easter Sunday attacks through a government under his leadership. MORE..

26 Aug 2019 (12:37 AM)

The Leader of the Opposition Mahinda Rajapaksa says that he would like it if Minister Sajith Premadasa runs for Presidency from the United National Party (UNP). MORE..

25 Aug 2019 (11:06 PM)

The Central Bank is extremely unlikely to reduce its key monetary policy rates before presidential elections expected to be held before Dec. 9, its chief Indrajit Coomaraswamy told Reuters on Sunday. MORE..

25 Aug 2019 (8:41 PM)

The Secretary of the Ministry of Power and Energy Suren Batagoda is avoiding the Committee On Public Enterprises (COPE) in the fear of having to reveal the names of the politicians involved in these frauds, according to the Ceylon Electricity Board Employees Union. MORE..

25 Aug 2019 (8:03 PM)

A person has been arrested by the Colombo Crimes Division (CCD) over links to terrorist activities, stated the Police Media Division. MORE..

25 Aug 2019 (6:20 PM)

Grateful memories of General (Retd) Hamilton Wanasinghe, who rendered an invaluable service to the motherland as a full pledged military officer for more than 40 years, was honoured last evening (24) when the main patch of road between Malwana and Dompe which is his residential forte was named as General Hamilton Wanasinghe Mawatha . MORE..

25 Aug 2019 (5:43 PM)

The Navy on yesterday found beedi leaves form a dingy which was in distress in the seas northwest of the Talaimannar lighthouse, due to rough sea conditions. MORE..

25 Aug 2019 (5:05 PM)

In Sri Lanka s political terrain, national security and the presidential race are the main talking points this season, both bringing a measure of anxiety for many. Almost lost in that buzz is the quiet achievement of a team of Sri Lankan scientists in outer space. MORE..

25 Aug 2019 (4:01 PM)

A father from Puttalam who poisoned his 2 children has committed suicide by hanging himself, stated the Police Media Division. MORE..

25 Aug 2019 (3:12 PM)

If Minister Sajith Premadasa isn t named the United National Party (UNP) presidential candidate by the 30th of August, a group of UNP members, including himself, will make some tough decisions, states UNP MP Hesha Withanage. MORE..

25 Aug 2019 (2:34 PM)

Minister of Health Rajitha Senaratne said that steps will be taken to regularize the prices of 27 more drugs in the near future. MORE..

25 Aug 2019 (1:53 PM)

President Maithripala Sirisena has been notified to appear before the special Parliamentary Select Committee appointed to inquire into the Easter Sunday attacks. MORE..

25 Aug 2019 (12:04 PM)

A person has been arrested in the Thalangama area in Talawatugoda over the possession of Cannabis, stated the Police. MORE..

25 Aug 2019 (11:29 AM)

Windy condition over the island, particularly in Central hilly areas, Northern, North-central and North-western provinces and in Trincomalee and Hambantota districts (up to 50 kmph) at times and showery condition in South-western part of the island is expected to continue. MORE..

25 Aug 2019 (10:15 AM)

The presidential hopeful of Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) Gotabaya Rajapaksa, attending the National Youth Convention of the party, addressed the solutions that would be provided to resolve the issues of the youth that concern the fields of education, employment, development, security, sport and environment. MORE..

25 Aug 2019 (3:02 AM)

The age of marriage should be revised up to 18 years when the Muslim Marriage and Divorce Act is amended, says The New Wings organization. MORE..

25 Aug 2019 (1:46 AM)

The windy condition over the island, particularly in central hill areas, Northern, North-central and North-western provinces and in Trincomalee and Hambantota districts (up to 60 kmph at times) expected to continue, the Department of Meteorology said, issuing an advisory today (24). MORE..

24 Aug 2019 (10:50 PM)

The Ministry of Defence, issuing a special press release today (24), stated that lifting the State of Emergency will not have any impact on the ban imposed on terrorist organizations. MORE..

24 Aug 2019 (9:28 PM)

Chairman of International Cricket Council (ICC) Shashank Manohar has called on President Maithripala Sirisena yesterday (23). MORE..

24 Aug 2019 (6:51 PM)

Veteran fast bowler Lasith Malinga, who recently retired from ODI cricket, will lead Sri Lanka in the three-match T20I series against New Zealand, beginning on 1 September in Pallekele. MORE..

24 Aug 2019 (6:07 PM)

Resource : Ada Derana