Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Live Musical Shows - සජීවී ප්‍රසංග
1 2 3 view all
Sinhala Hadakau හඬ කැවූ නාට්‍යය
1 2 3 view all
Siyatha TV Dramas සියත ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Derana TV Dramas ටීවී දෙරණ ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Hiru TV Tele Dramas - හිරු ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
ITN Dramas - ස්වාධීන රූපවාහිනි ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Rupavahini Dramas රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Swarnavahini Dramas ස්වර්ණවාහිනී නාට්‍යය
1 2 3 view all
Sirasa TV Dramas සිරස ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
328 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
922 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1880 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1164 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
2254 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1373 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
2485 views
view all items
Prema Dadayama 3 - Teledrama
1 2 3 view all
Maharaja Kansa
1 2 3 view all
Praveena 2
1 2 3 view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
39 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1248 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1608 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1905 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
2412 views
view all items
Me Adarayai - Tele Drama
1 2 3 view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
3882 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
4146 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
5905 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
7263 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
5075 views
view all items
Swapna - Tele Drama
1 2 3 view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
5041 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
3734 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
3896 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
3596 views
view all items
MP3 Song - සිංහල සිංදු
1 2 3 view all
Radio Programes - ගුවන් විදුලි වැඩසටහන්
1 2 3 view all
Dharma Deshana - ධර්ම දේශනා
1 2 3 view all
Music Videos - සිංහල සිංදු වීඩියෝ
1 2 3 view all
Discussions & Documentary Edutainment
1 2 3 view all
Political Programs - දේශපාලන වැඩසටහන්
1 2 3 view all
Sinhala Movie - සිංහල චිත්‍රපට
1 2 3 view all
From LakvisionTV
Posted by LakvisionTV
763 views
view all items
From LakvisionTV
Posted by LakvisionTV
1999 views
view all items
From LakvisionTV
Posted by LakvisionTV
2587 views
view all items
From LakvisionTV
Posted by LakvisionTV
2227 views
view all items
Tamil Programes
1 2 3 view all
Advertisement
Ada Derana News

Police had opened fire at a person driving a three-wheeler who had failed to stop at a checkpoint in Gampaha, stated the Police Media Spokesperson. MORE..

20 Jun 2019 (8:45 PM)

The General Secretary of Ceylon Thowheed Jama ath (CTJ) Abdul Razik says they informed the Terrorism Investigations Division (TID) authorities regarding the terrorist Zahran Hashim three years ago when the latter started speaking about jihad in the open. MORE..

20 Jun 2019 (8:08 PM)

The Attorney General (AG)has directed the acting Inspector General of Police (IGP) to carry out criminal investigations against several police officers lapses with regard to the Easter Sunday attacks, stated Attorney General s Department. MORE..

20 Jun 2019 (7:25 PM)

The Saree and the Osari are attires that were originally worn by Muslims, says UPFA Parliamentarian S.B. Dissanayake. MORE..

20 Jun 2019 (6:47 PM)

Minister Ravi Karunanayake and his wife have been ordered to appear at the Criminal Investigation Department (CID) on the 7th of July. MORE..

20 Jun 2019 (6:36 PM)

The Sri Lanka Railway Locomotive Engine Operators Unions says they have decided to resort to a 48-hour strike action from midnight today (20). MORE..

20 Jun 2019 (6:07 PM)

President Maithripala Sirisena has ordered the authorities to expedite probes into the suspects arrested for minor crimes under the Prevention of Terrorism Act (PTA) after the in the aftermath of Easter Sunday attacks, the President s Media Division stated. MORE..

20 Jun 2019 (6:03 PM)

Two persons have been killed in a collision between a three-wheeler and a lorry in the Digalawatta area in Hanwella, stated the Police. MORE..

20 Jun 2019 (4:58 PM)

The General Secretary of Ceylon Thowheed Jama ath (CTJ) Abdul Razik has commenced giving evidence before the Special Parliamentary Select Committee, a short while ago. MORE..

20 Jun 2019 (4:28 PM)

The Colombo Chief Magistrate has cancelled the overseas travel approval given to the Chairman of Perpetual Treasuries Limited (PTL) Geoffrey Aloysius, said Ada Derana reporter. MORE..

20 Jun 2019 (4:26 PM)

Permanent Representative of Sri Lanka to the United Nations in New York, Dr. Rohan Perera paid a farewell call on the Secretary General of the United Nations, Antònio Guterres as he concludes his term as Sri Lanka s Permanent Representative to the United Nations. MORE..

20 Jun 2019 (4:16 PM)

As a responsible leader of the country, Prime Minister Ranil Wickremesinghe is not concerned of anything that is indigenous, says Venerable Bellanwila Dhammarathana Thero. MORE..

20 Jun 2019 (3:59 PM)

The National Water Supply and Drainage Board says that a 15-hour water cut will be imposed on Saturday (22) from 9.00 a.m. to 12 midnight in Colombo and suburbs including Dehiwala, Mount Lavinia, Kotte, Kaduwela and Maharagama. MORE..

20 Jun 2019 (2:42 PM)

Railway trade unions have stressed that they would proceed with their strike action if the discussions with the Minister of Finance Mangala Samaraweera fail to reach a solution. MORE..

20 Jun 2019 (2:12 PM)

A father of three has been sentenced to death over the possession of heroin, as per the order of the Colombo High Court. MORE..

20 Jun 2019 (2:04 PM)

The General Secretary of Ceylon Thowheed Jama ath (CTJ) Abdul Razik is due to give evidence today (20) before the Special Parliament Select Committee appointed to look into the coordinated terrorist attacks on Easter Sunday. MORE..

20 Jun 2019 (1:48 PM)

The Bribery Commission today filed cases before Colombo s Permanent High Court-at-Bar against the President s former Chief of Staff I.H.K. Mahanama and the former Chairman of the State Timber Corporation (STC) Piyadasa Dissanayake over the accepting of a Rs 20 million bribe. MORE..

20 Jun 2019 (1:44 PM)

Tissa Attanayake says that he is ready to support a leader who stands for the country without a personal agenda at the upcoming presidential election. MORE..

20 Jun 2019 (1:11 PM)

The Special Parliament Select Committee looking into the terrorist attacks on Easter Sunday has decided to keep the identity of certain witnesses confidential, says the Deputy Speaker of Parliament Ananda Kumarasiri. MORE..

20 Jun 2019 (1:06 PM)

The Sri Lanka terrorist attacks were organized by the militants of the Islamic State formerly active in Syria and Iraq, Russian Security Council Deputy Secretary Yuri Kokov said at the Tenth International Meeting of High-Level Representatives on Security Issues in the Russian city of Ufa. MORE..

20 Jun 2019 (12:53 PM)

Resource : Ada Derana