Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Siyatha TV Dramas සියත ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Derana TV Dramas ටීවී දෙරණ ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Hiru TV Tele Dramas - හිරු ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
ITN Dramas - ස්වාධීන රූපවාහිනි ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Rupavahini Dramas රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Swarnavahini Dramas ස්වර්ණවාහිනී නාට්‍යය
1 2 3 view all
Sirasa TV Dramas සිරස ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Advertisement
..
Ada Derana News

The government has decided to bring back Sri Lankans stranded in airports across the world. MORE..

9 Apr 2020 (12:37 PM)

A mobile app - My Health - has been launched to facilitate consultation of a medical doctor through video technology. MORE..

9 Apr 2020 (11:58 AM)

Several requests have been made to the President on repatriation of the Sri Lankan postgraduates in medicine who are currently in the United Kingdom and other countries for mandatory specialist training programs. MORE..

9 Apr 2020 (11:27 AM)

Department of Posts has decided to grant a concessionary period for paying vehicle fines through post offices. MORE..

9 Apr 2020 (11:12 AM)

Curfew imposed in all districts except in the areas declared as High-Risk Zones was temporarily lifted at 6.00 am today (09) and it will be re-imposed at 4.00 pm in the evening. MORE..

9 Apr 2020 (10:29 AM)

Showers or thundershowers will occur at a few places in Western, Sabaragamuwa, Central, Uva, North-Western, Southern and North-Central provinces and in Mannar district after 2.00 p.m., according to the Department of Meteorology. MORE..

9 Apr 2020 (10:02 AM)

A total of 1,742 individuals have been arrested for violating curfew orders during the last 24 hours ending from 6.00 am today (09). MORE..

9 Apr 2020 (9:35 AM)

The curfew within Ratnapura and Pelmadulla police areas will not be lifted tomorrow morning (09), the Police Spokesman said. MORE..

9 Apr 2020 (1:05 AM)

Taking in to account a basic concept mooted by an inventor, Mr. Thushara Kelum Wadasinghe, the Navy s Research and Development Unit developed a remote-controlled smart appliance called Medi Mate in a bid to treat and test COVID-19 patients, allowing healthcare workers to remain at a safe distance from the highly infectious virus. MORE..

9 Apr 2020 (12:53 AM)

Former Finance Minister Mangala Samaraweera today urged the government to immediately move a resolution in Parliament to raise the borrowing limit in order to avoid challenges in raising the funds necessary for managing the coronavirus crisis. MORE..

8 Apr 2020 (11:58 PM)

Humanitarian law expert Raja Goonaratne was appointed as the Director General at the National Secretariat for Non-governmental Organizations this morning (April 08). MORE..

8 Apr 2020 (11:49 PM)

A Sri Lankan doctor who specialised in treating the elderly has died after testing positive for Covid-19 in the United Kingdom. MORE..

8 Apr 2020 (10:24 PM)

One more patient has tested positive for coronavirus, raising the total number of confirmed cases in the country to 189 as of 6.00 p.m. today (8). MORE..

8 Apr 2020 (9:18 PM)

Another COVID-19 death confirmed in Sri Lanka today (08) has brought the fatalities count to 7. MORE..

8 Apr 2020 (8:43 PM)

The government has urged the general public to limit interactions only to family members during traditions for Sinhala and Tamil New Year next week, says the President s Media Division (PMD). MORE..

8 Apr 2020 (7:37 PM)

The curfew imposed in the districts of Colombo, Gampaha, Kalutara, Puttalam, Kandy and Jaffna which have been identified as High Risk Zones will continue until further notice, says President s Media Division. MORE..

8 Apr 2020 (7:00 PM)

The Central Bank has appealed to the general public to inform relevant banks to cancel the salary deductions for the month of April repaying loans. MORE..

8 Apr 2020 (6:35 PM)

Two more COVID-19 positive patients have hiked the total count of cases in the country 188. MORE..

8 Apr 2020 (5:55 PM)

The National Water Supply and Drainage Board announced an 18-hour water cut from 1.00 p.m. tomorrow (09) in certain parts of Colombo. MORE..

8 Apr 2020 (5:38 PM)

Sri Lanka Police says that 18,000 individuals have been arrested for violating the curfew between March 20 and 12 noon today (April 08). MORE..

8 Apr 2020 (5:31 PM)

Resource : Ada Derana