Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Siyatha TV Dramas සියත ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Derana TV Dramas ටීවී දෙරණ ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Hiru TV Tele Dramas - හිරු ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
ITN Dramas - ස්වාධීන රූපවාහිනි ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Rupavahini Dramas රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Swarnavahini Dramas ස්වර්ණවාහිනී නාට්‍යය
1 2 3 view all
Sirasa TV Dramas සිරස ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
280 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
585 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
474 views
view all items
Advertisement
Ada Derana News

A police officer has died after being knocked down by a tipper truck at Kongala checkpoint in the area of Hakmana. MORE..

14 Jul 2020 (9:13 AM)

President Gotabaya Rajapaksa has promoted the Commander of Sri Lanka Navy Vice Admiral Piyal De Silva to the rank of Admiral. MORE..

14 Jul 2020 (8:33 AM)

Two foreign arrivals have pushed the coronavirus case count in Sri Lanka to 2,646 cases, the Department of Government Information said. MORE..

14 Jul 2020 (1:01 AM)

President Gotabaya Rajapaksa visited the Dalada Maligawa, the temple of the sacred tooth relic, and received blessings today (July 13). MORE..

14 Jul 2020 (12:29 AM)

Another two individuals are confirmed to have contracted the novel coronavirus, stated the Ministry of Health. MORE..

13 Jul 2020 (11:28 PM)

Eleven more individuals have tested positive for the novel coronavirus infection, raising the total number of cases in the country. MORE..

13 Jul 2020 (10:13 PM)

The postal vote in the Rajanganaya area was postponed due to the quarantine of the government officials in Rajanganaya, Chairman of the Election Commission Mahinda Deshapriya said. MORE..

13 Jul 2020 (8:36 PM)

Fundamental Rights petition filed against cremation of persons deceased from the COVID-19 virus is a violation of their fundamental rights has been set for consideration on September 09. MORE..

13 Jul 2020 (7:47 PM)

Fourteen new coronavirus-positive cases have been reported in the country, the Ministry of Health confirmed. MORE..

13 Jul 2020 (7:20 PM)

Notorious drug kingpin Mohamed Najim Mohamed Imran alias Kanjipani Imran has filed a Fundamental Rights (FR) petition at the Supreme Court seeking a court order to transfer him from the Boossa Prison in the Southern Province, where he is currently detained, to another prison. MORE..

13 Jul 2020 (6:31 PM)

Two young girls are reported missing after drowning in the sea off Thudawa in Payagala, stated Ada Derana. MORE..

13 Jul 2020 (6:12 PM)

Thirty-six suspects arrested for allegedly vandalizing several Buddhist statues in the Mawanella area have been further remanded until July 27. MORE..

13 Jul 2020 (5:21 PM)

Leader of Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) Anura Kumara Dissanayake and former Director of Criminal Investigation Department (CID) Shani Abeysekara have filed two writ applications at the Court of Appeal. MORE..

13 Jul 2020 (4:16 PM)

A Chief Inspector in charge of Ampara Police garage has been arrested by the Colombo Crimes Division (CCD), stated the Police Media Spokesman. MORE..

13 Jul 2020 (3:32 PM)

Police have seized a total of 128 kilograms of Kerala Cannabis in raids carried out in several areas in the country. MORE..

13 Jul 2020 (2:42 PM)

The Sub Railway Station in Unawatuna has been temporarily closed off, stated the Department of Railways. MORE..

13 Jul 2020 (2:04 PM)

Central Bank of Sri Lanka (CBSL) has suspended the business activities of Swarnamahal Financial Services PLC and ETI Finance Ltd. MORE..

13 Jul 2020 (1:30 PM)

It has been decided to temporarily suspend the repatriation of Sri Lankan nationals who are stranded overseas from tomorrow (14). MORE..

13 Jul 2020 (1:16 PM)

The Attorney General has informed the Supreme Court that the content of the Sri Lanka-Singapore Free Trade Agreement (SLSFTA) still under the study of the Presidential Committee appointed to review the agreement. MORE..

13 Jul 2020 (1:08 PM)

Two individuals have been arrested while in the possession of heroin, at Angoda, stated the Police Media Division. MORE..

13 Jul 2020 (12:12 PM)

Resource : Ada Derana