Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Sinhala Hadakau හඬ කැවූ නාට්‍යය
1 2 3 view all
Siyatha TV Dramas සියත ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Derana TV Dramas ටීවී දෙරණ ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Hiru TV Tele Dramas - හිරු ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
ITN Dramas - ස්වාධීන රූපවාහිනි ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Rupavahini Dramas රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Swarnavahini Dramas ස්වර්ණවාහිනී නාට්‍යය
1 2 3 view all
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
262 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
366 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
1090 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
1157 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
1765 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
3922 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
1092 views
view all items
Sirasa TV Dramas සිරස ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
142 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
306 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
957 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1355 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
947 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1342 views
view all items
Praveena 2
1 2 3 view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
273 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1107 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1129 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1061 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1095 views
view all items
Radio Programes - ගුවන් විදුලි වැඩසටහන්
1 2 3 view all
Political Programs - දේශපාලන වැඩසටහන්
1 2 3 view all
Tamil Programes
1 2 3 view all
Advertisement
Ada Derana News

Suresh Joshi, General Secretary of Rashtriya Swayamsevak Sangh in India said the Hindus of Sri Lanka are not facing any persecution problems like those in Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh. MORE..

28 Jan 2020 (12:52 AM)

Fifty Sri Lankan students who were studying in China have arrived at the Bandaranaike International Airport in two flights this evening (27), stated Dr. Chandika Bandara Wickremasuriya of the BIA Medical Unit. MORE..

28 Jan 2020 (12:30 AM)

The first confirmed case of Coronavirus has been reported in Sri Lanka, as a Chinese national has been tested positive with the mysterious virus, stated the Ministry of Health. MORE..

27 Jan 2020 (10:28 PM)

The Congress government in Madhya Pradesh, India on Monday announced it will build a grand temple of Sita in Sri Lanka, at the place where Sita of Ramayana is believed to have withstood trial by fire. MORE..

27 Jan 2020 (10:11 PM)

Sri Lankan students studying in China are now returning from China. The Sri Lankan Embassy in Beijing says that a group of 21 students have left for Sri Lanka this afternoon. MORE..

27 Jan 2020 (7:42 PM)

The two individuals who participated in the controversial white van press conference claim that they have received death threats from certain underworld figures allegedly connected to MP Rajitha Senaratne in order to hide the real facts. MORE..

27 Jan 2020 (6:20 PM)

A special new traffic plan has been introduced for Colombo parallel to Independence Day celebrations and its rehearsals stated the Police. MORE..

27 Jan 2020 (5:56 PM)

A state-owned Ariana Afghan Airlines plane crashed in the eastern province of Ghazni, officials announced on Monday. MORE..

27 Jan 2020 (5:49 PM)

The number of people killed in China by the coronavirus has risen to 81, with almost 3,000 confirmed ill. MORE..

27 Jan 2020 (4:49 PM)

Parliamentarian Rajitha Senaratne recorded a statement with the Criminal Investigation Department (CID) this morning (27), stated Ada Derana reporter. MORE..

27 Jan 2020 (3:38 PM)

Philippine Navy ships "Remon Alcaraz" and "Davao Delsur" arrived at the port of Colombo on a three-day goodwill visit yesterday (26), stated Sri Lanka Navy. MORE..

27 Jan 2020 (3:28 PM)

United National Party (UNP) Parliamentarian Kavinda Jayawardena says that it is the responsibility of the people to elect the right representatives to parliament at the next general election disregarding party differences. MORE..

27 Jan 2020 (2:32 PM)

A separate exit terminal has been set up at the Bandaranaike International Airport (BIA) for passengers arriving from China. MORE..

27 Jan 2020 (1:41 PM)

In the light of the worldwide outbreak of the novel and possibly-fatal Coronavirus, Sri Lankan Health Ministry has issued a set of directives to be followed to prevent the possible contraction of the virus and exercise caution. MORE..

27 Jan 2020 (1:01 PM)

The Department of Immigration and Emigration has been brought under the purview of the State Ministry of Defense. MORE..

27 Jan 2020 (12:41 PM)

The four patients hospitalized on suspicion of being infected by the new Coronavirus are not infected with the Coronavirus.

27 Jan 2020 (12:06 PM)

The Lotus Road in Colombo has been temporarily closed off due to a protest march, stated Ada Derana reporter. MORE..

27 Jan 2020 (11:52 AM)

Sri Lanka Army (SLA) has detected 20 kilograms of Kerala ganja and 99.5 ft of satin wood during a 12-hour special search operation, conducted on the A9 road. MORE..

27 Jan 2020 (10:42 AM)

On the instructions of President Gotabaya Rajapaksa yesterday (25), the Sri Lanka Embassy in Beijing today (26), submitted an application to land a Sri Lankan Airlines aircraft in Wuhan city airport to airlift 32 Sri Lankan students including their family members. MORE..

27 Jan 2020 (12:06 AM)

The report of the special inquiry carried out on the bus accident which took place in Madolsima, Passara on January 06 has determined that lack of proper maintenance and negligent vehicle servicing. MORE..

26 Jan 2020 (10:05 PM)

Resource : Ada Derana