Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Sinhala Hadakau හඬ කැවූ නාට්‍යය
1 2 3 view all
Sports - ක්‍රීඩා
1 2 3 view all
Siyatha TV Dramas සියත ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Derana TV Dramas ටීවී දෙරණ ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Hiru TV Tele Dramas - හිරු ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
ITN Dramas - ස්වාධීන රූපවාහිනි ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Rupavahini Dramas රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Swarnavahini Dramas ස්වර්ණවාහිනී නාට්‍යය
1 2 3 view all
Sirasa TV Dramas සිරස ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Advertisement
Ada Derana News

Shermila Rakapakshe has been appointed as the new Director-General of the Department of National Zoological Gardens. MORE..

27 Oct 2021 (11:52 AM)

The Commander of Sri Lanka Army General Shavendra Silva, at the invitation of the Commander-in-Chief of the Russian Land Forces, General of the Army, Oleg Salyukov of the Russian Ministry of Defence is currently on an official visit to Moscow. MORE..

27 Oct 2021 (10:46 AM)

An extraordinary gazette has been issued appointing a 13-member Presidential Task Force to study the implementation of the concept 'One Country, One Law' and to prepare a draft Act. MORE..

27 Oct 2021 (8:50 AM)

Low-level atmospheric disturbance in the vicinity of Sri Lanka is affecting the weather over the country during the next few days, the Department of Meteorology says. MORE..

27 Oct 2021 (8:41 AM)

The Colombo Young Men s Buddhist Association (YMBA) has announced the launching of an English education program for young Buddhist monks. MORE..

27 Oct 2021 (2:22 AM)

The Central Bank of Sri Lanka (CBSL) says it has been receiving information regarding certain scams where organized parties seem to be claiming that they have large amounts of foreign and'or local currency credited to their accounts which have been temporarily blocked. MORE..

27 Oct 2021 (1:28 AM)

Amidst the row over an allegedly contaminated fertilizer consignment shipped to Sri Lanka, the China-based Qingdao Seawin Biotech Group Co., Ltd. today (October 26) issued a media statement urging that a top third-party testing organization should re-test whether the samples contain the microorganism identified as Erwinia . MORE..

27 Oct 2021 (1:00 AM)

Sabaragamuwa Senior DIG Ranmal Kodithuwakku, who was involved in an assault on a suspect has received a transfer. MORE..

26 Oct 2021 (11:56 PM)

The daily count of COVID-19 cases confirmed in Sri Lanka moved to 556 today (October 26) as 116 more people were tested positive for the virus, says the Epidemiology Unit. MORE..

26 Oct 2021 (11:15 PM)

The position of the Central Bank Governor has been ranked fifth in the latest Table of Precedence of the government. MORE..

26 Oct 2021 (9:05 PM)

The total number of people, who died of COVID-19 infection in Sri Lanka, moved up as 14 more fatalities were confirmed by the Director-General of Health Services on Monday (October 26). MORE..

26 Oct 2021 (8:33 PM)

The Ceylon Fertilizer Company (CFC) Limited has obtained another interim order from the Colombo Commercial High Court against the Chinese company which shipped fertilizer containing harmful bacteria to Sri Lanka, its local agent and the People s Bank. MORE..

26 Oct 2021 (8:14 PM)

The Epidemiology Unit of the Ministry of Health says 440 more people were tested positive for the novel coronavirus so far today (October 26). MORE..

26 Oct 2021 (7:37 PM)

The first Poppy flower to commemorate Remembrance Day was pinned on President Gotabaya Rajapaksa at the Presidential Secretariat today (Oct. 26) by the Chairman of the Sri Lanka Ex-Servicemen s Association, Major General Upul Perera. MORE..

26 Oct 2021 (6:32 PM)

Airport and Aviation Services (Sri Lanka) (Private) Limited (AASL) says it has taken the initiative to introduce an Online COVID-19 Health Declaration System at the Bandaranaike International Airport (BIA) to address the present changes in passenger travel dynamics. MORE..

26 Oct 2021 (6:30 PM)

The Department of Meteorology has issued an advisory for severe lightning and heavy rainfall in several provinces and districts. MORE..

26 Oct 2021 (6:14 PM)

Close to 3,000 Chinese nationals employed in Sri Lanka have received a third shot of the Sinopharm COVID-19 vaccine as the booster dose, the Embassy of China in Colombo says. MORE..

26 Oct 2021 (5:50 PM)

The Ministry of Health says 300 more COVID-19 patients in total were discharged from medical care today (October 26) as they have recovered from the virus infection. MORE..

26 Oct 2021 (4:39 PM)

The Sri Lankan government today admitted that some people have lost their jobs and businesses as a result of the import restrictions on vehicles, however emphasized that there has been no change in that policy decision. MORE..

26 Oct 2021 (4:18 PM)

The two suspects involved in the shooting incident which killed a man in the area of Mulleriyawa today (October 26) had impersonated police officers, investigations have uncovered. MORE..

26 Oct 2021 (4:08 PM)

Resource : Ada Derana