Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Siyatha TV Dramas සියත ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Derana TV Dramas ටීවී දෙරණ ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Hiru TV Tele Dramas - හිරු ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
ITN Dramas - ස්වාධීන රූපවාහිනි ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Rupavahini Dramas රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Swarnavahini Dramas ස්වර්ණවාහිනී නාට්‍යය
1 2 3 view all
Sirasa TV Dramas සිරස ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
127 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
823 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
990 views
view all items
Sports - ක්‍රීඩා
1 2 3 view all
Advertisement
Ada Derana News

The total number of positive COVID-19 cases confirmed in the country reached 3,281 as five more arrivals from foreign countries tested positive for the virus this evening (18). MORE..

18 Sep 2020 (10:28 PM)

President Gotabaya Rajapaksa has stated that the country s common problem is the unwillingness of the people to work and highlighted the slow-moving pace of action on the part of both the government and private sectors. MORE..

18 Sep 2020 (10:03 PM)

State Minister Arundika Fernando today spoke to reporters while climbing a coconut tree using a new kind of gear introduced by a local inventor from Warakapola. MORE..

18 Sep 2020 (8:03 PM)

Underworld figure Janith Madushanka alias Podi Lassi was questioned by the Criminal Investigations Department (CID) for over 06 hours today at the Boossa Prison in connection with the threats issued to several VIPs, police said. MORE..

18 Sep 2020 (7:09 PM)

The Department of Meteorology has issued a warning for heavy rain in parts of the country for the next 24 hours. MORE..

18 Sep 2020 (6:16 PM)

A new tendency is observed among witnesses in criminal cases admitting themselves to hospitals the day before the hearings in order to avoid testifying before courts, Deputy Solicitor General Dileepa Peiris told the Colombo High Court today (18). MORE..

18 Sep 2020 (6:12 PM)

The Receiving Officer of the Supplies and Services Division of the Parliament, who was arrested while accepting a bribe of Rs 60,000, has been further remanded until September 22 by the Colombo Additional Magistrate H.I.K. Kahingala. MORE..

18 Sep 2020 (4:30 PM)

Seventeen more individuals infected with COVID-19 have made complete recoveries today (18), says the Ministry of Health. MORE..

18 Sep 2020 (3:16 PM)

Indian crime branch-CID sleuths were on Thursday granted the custody of the Sri Lankan policeman, who was arrested by the Ramanathapuram police for his illegal entry into the country, for four days for questioning to establish his links with the late underworld kingpin Angoda Lokka , who reportedly died in Coimbatore recently. MORE..

18 Sep 2020 (2:48 PM)

The businessman and the backhoe driver arrested over the clearing of the Anawilundawa Wetland Sanctuary in Mundalama, Puttalam, have been released on bail. MORE..

18 Sep 2020 (1:45 PM)

UPDATE (12 Noon)- Wind speed can increase up to (60-70) kmph in the deep and shallow sea areas off the coasts extending from Batticaloa to Colombo via Trincomalee, Kankesanturai and Puttalam and in the sea area extending from Galle to Pottuvil via Hambantota.

18 Sep 2020 (1:08 PM)

Steps will be taken to allocate more space to three-wheelers and motorcycles which now have been restricted to the bus priority lane, says SSP Indika Hapugoda, the Director of the Traffic Control and Road Safety Division. MORE..

18 Sep 2020 (12:37 PM)

The total number of positive COVID-19 cases confirmed in the country reached 3,276 as three more arrivals from foreign countries tested positive for the virus last night (17). MORE..

18 Sep 2020 (10:55 AM)

A boat, smuggling in a consignment of 1,000kg of turmeric, has been intercepted in Chilaw this morning (18). MORE..

18 Sep 2020 (10:19 AM)

Windy condition over the island and the showery condition over the south-western parts are expected to enhance temporary to some extent from today (18) to 21 September, says the Department of Meterology. MORE..

18 Sep 2020 (9:57 AM)

Bloemendhal Police has seized 33,000 kilograms of Turmeric and 3,000 kilograms of Oried illegally imported into the country and smuggled out of Customs. MORE..

18 Sep 2020 (9:13 AM)

Police have arrested the main suspect involved in the attack on several police officers at Atulugama, Bandaragama. MORE..

18 Sep 2020 (8:37 AM)

The World Bank Group s 2020 Human Capital Index, released today, finds that a child born in Sri Lanka today will be 60 percent as productive when she grows up as compared to if she enjoyed complete education and full health. This is higher than the average for South Asia region and lower middle-income countries. MORE..

18 Sep 2020 (1:40 AM)

Keepers at Norfolk s Banham Zoo were reportedly left devastated by the death of their female Sri Lankan leopard Sariska . MORE..

18 Sep 2020 (12:35 AM)

The 156th birth anniversary commemoration of Anagarika Dharmapala was held under the patronage of President Gotabaya Rajapaksa at the Mahabodhi Agrashravaka Maha Vihara in Maligakanda today (17). MORE..

17 Sep 2020 (11:54 PM)

Resource : Ada Derana