Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Sinhala Hadakau හඬ කැවූ නාට්‍යය
1 2 3 view all
Sports - ක්‍රීඩා
1 2 3 view all
Siyatha TV Dramas සියත ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Derana TV Dramas ටීවී දෙරණ ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
783 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
697 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
638 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
659 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
120 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
755 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
687 views
view all items
Hiru TV Tele Dramas - හිරු ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
ITN Dramas - ස්වාධීන රූපවාහිනි ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Rupavahini Dramas රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Swarnavahini Dramas ස්වර්ණවාහිනී නාට්‍යය
1 2 3 view all
Sirasa TV Dramas සිරස ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Advertisement
Ada Derana News

The government is of the view that electricity tariffs need to be revised after nine long years, Minister of Power and Energy Kanchana Wijesekara says. MORE..

29 May 2022 (1:29 AM)

Minister of Power and Energy Kanchana Wijesekara says 1,000 metric tonnes of diesel are expected to be produced daily from the Sapugaskanda Oil Refinery once it recommences operations. MORE..

29 May 2022 (12:24 AM)

The police have fired tear gas and used water cannons to disperse the anti-government protesters engaged in a demonstration near the World Trade Centre this evening (May 28). MORE..

28 May 2022 (9:03 PM)

Distribution of domestic LP gas cylinders is not carried out tomorrow (May 28) either, Litro Gas Lanka Limited says. MORE..

28 May 2022 (8:05 PM)

President Gotabaya Rajapaksa today assured the Central Bank s governor and the Monetary Board his fullest and unqualified assurance of freedom to discharge their functions independently and without any extraneous constraints. MORE..

28 May 2022 (6:59 PM)

The body of the nine-year-old girl, reported missing from Atulugama area in Bandaragama since last morning, has been found in a marshland located close to her home, the police say. MORE..

28 May 2022 (5:47 PM)

The anti-government protesters in Colombo organized a demonstration today (May 28) to mark the 50th consecutive day of the GotaGoGama protest at the Galle Face Green. MORE..

28 May 2022 (4:53 PM)

Sri Lanka is aiming to work towards taking "correct" policy decisions amid a "small window" to reduce the economic crisis impact, PM Ranil Wickremesinghe said on Friday as he thanked India and Japan over the move to set up a foreign aid consortium. MORE..

28 May 2022 (4:11 PM)

The police have deployed four teams in search of the nine-year-old girl named Fatima Ayesha who was reported missing from Atulugama area. MORE..

28 May 2022 (3:29 PM)

The government of France has donated a consignment of anaesthetic and respiratory medicines worth EUR 300,000 (nearly Rs. 115 million) to Sri Lanka following a request made by the government. MORE..

28 May 2022 (2:39 PM)

U.S. Ambassador to Sri Lanka, Julie Chung says she is hopeful the government, including the new Prime Minister, would be able to bring about political stability and overcome the current economic crisis. MORE..

28 May 2022 (1:36 PM)

The High Commissioner of the United Kingdom to Sri Lanka, Sarah Hulton, calling on the Minister of Foreign Affairs, Professor G.L. Peiris on Thursday (27), at the Ministry of Foreign Affairs, has congratulated him on his reappointment to the ministerial portfolio. MORE..

28 May 2022 (12:14 PM)

President Gotabaya Rajapaksa says the outcome of the educational reform should be to create a good citizen who is also productive to the economy. MORE..

28 May 2022 (9:34 AM)

Three senior police officers including Senior Deputy Inspector General (SDIG) of Police Ajith Rohana, have been transferred based on service requirements. MORE..

28 May 2022 (9:14 AM)

Vehicular movement on the Southern Expressway towards Matara was hampered for nearly eight hours in total due to a collision involving a lorry and a bowser truck transporting fuel. MORE..

28 May 2022 (9:04 AM)

Showers or thundershowers will occur at times in Western, Sabaragamuwa and North-Western provinces and in Kandy, Nuwara-Eliya, Galle and Matara districts, the Department of Meteorology says. MORE..

28 May 2022 (8:57 AM)

Minister Nimal Siripala de Silva says a unanimous decision was taken at the all-party meeting to present the draft 21st constitutional amendment to the Cabinet of Ministers on the 6ht of June. MORE..

28 May 2022 (5:20 AM)

The government will launch a rapid renewable energy generation plan from the 1st of June, says the Minister of Power and Energy Kanchana Wijesekara. MORE..

28 May 2022 (4:29 AM)

USD 600 million would be required to ensure an adequate supply of fertiliser in the country, Prime Minister Ranil Wickremesinghe has said during a discussion with the representatives from the agriculture sector to discuss the looming food shortage. MORE..

28 May 2022 (4:09 AM)

A Sri Lankan Tamil family whose detention has focused anger over Australia s asylum-seeker policies have won a four-year battle to return to their Queensland town. MORE..

28 May 2022 (3:01 AM)

Resource : Ada Derana