Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Siyatha TV Dramas සියත ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
Advertisement
Ada Derana News

Issuing National Consumer Price Index (NCPI), for the month of June 2019, Director General of Census and Statistics said that headline inflation as measured by the Year on Year change (The percentage change in the current month NCPI over same month NCPI of last year) based on NCPI has been compiled as 2.1%. MORE..

23 Jul 2019 (12:42 PM)

Minister Patali Champika Ranawaka says that the issue of Dr. Mohamed Shafi can be resolved within a week. MORE..

23 Jul 2019 (7:18 PM)

Finance Minister Mangala Samaraweera today (23) directed the Director-General of the Sri Lanka Customs to immediately inquire into the issue of importing of waste materials hazardous to health and environment and produce a report on the matter. MORE..

24 Jul 2019 (1:26 AM)

Resource : Ada Derana