Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Kumarayaneni - කුමාරයාණෙනි
Advertisement
Ada Derana News

Leader of Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) Anura Kumara Dissanayake and former Director of Criminal Investigation Department (CID) Shani Abeysekara have filed two writ applications at the Court of Appeal. MORE..

13 Jul 2020 (4:16 PM)

Fourteen new coronavirus-positive cases have been reported in the country, the Ministry of Health confirmed. MORE..

13 Jul 2020 (7:20 PM)

Two foreign arrivals have pushed the coronavirus case count in Sri Lanka to 2,646 cases, the Department of Government Information said. MORE..

14 Jul 2020 (1:01 AM)

Resource : Ada Derana