Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Siyatha TV Dramas සියත ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
Derana TV Dramas ටීවී දෙරණ ටෙලි නාට්‍යය
view all
Hiru TV Tele Dramas - හිරු ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
ITN Dramas - ස්වාධීන රූපවාහිනි ටෙලි නාට්‍යය
view all
Rupavahini Dramas රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍යය
view all
Swarnavahini Dramas ස්වර්ණවාහිනී නාට්‍යය
view all
Sirasa TV Dramas සිරස ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
Sports - ක්‍රීඩා
view all
Advertisement
Ada Derana News

Sri Lanka has registered 08 more deaths from the coronavirus pandemic, the Director-General of Health Services confirmed. MORE..

18 Jan 2021 (12:13 AM)

Sri Lanka s Covid-19 numbers saw another surge today, as 428 more persons were tested positive for the virus. MORE..

17 Jan 2021 (10:31 PM)

A total of 943 persons at the parliament have been subjected to PCR testing to detect possible coronavirus infections among its members or staff. MORE..

17 Jan 2021 (9:08 PM)

The results of G. C. E. Advanced Level examination for the year 2020 will be released in April, said the Minister of Education, Prof. G. L. Peiris. MORE..

17 Jan 2021 (7:59 PM)

The total count of COVID-19 cases reported in Sri Lanka reached 52,634 as 321 more persons were tested positive for the virus. MORE..

17 Jan 2021 (7:36 PM)

The World Health Organization says that its panel has concluded that vaccinations against the novel coronavirus should not be mandatory for international travelers, citing uncertainty over effectiveness and supply. MORE..

17 Jan 2021 (6:38 PM)

The Ministry of Health says that 425 patients being treated for COVID-19 have recovered and were discharged from hospitals within the last 24 hours. MORE..

17 Jan 2021 (6:21 PM)

National Operations Centre for Prevention of COVID-19 Outbreak (NOCPCO) Head Army Commander General Shavendra Silva has issued an updated announcement on the isolation status of several areas. MORE..

17 Jan 2021 (5:15 PM)

Four police officers stationed at the police station within the Temple of the Tooth (Dalada Maligawa) premises have been diagnosed with the COVID-19 virus. MORE..

17 Jan 2021 (3:53 PM)

Army Commander General Shavendra Silva says that steps have been taken to repatriate Sri Lankans living abroad under two methods. MORE..

17 Jan 2021 (3:08 PM)

Four staff members of the parliament have tested positive for coronavirus infection, the Director-General of Health Services confirmed. MORE..

17 Jan 2021 (1:56 PM)

Police Special Task Force (STF) has uncovered a stash of narcotic drugs at a house in the Sirisara Uyana housing scheme in Wanathamulla. MORE..

17 Jan 2021 (1:00 PM)

Minister of Trade Bandula Gunawardena demands clarification from education authorities regarding the procedure for issuing school cut-off marks for the Grade 05 Scholarship Examination 2020. MORE..

17 Jan 2021 (11:47 AM)

Sri Lanka s minority Tamil political parties and civil society groups have urged the UN Human Rights Council to establish an international independent investigatory mechanism with a strict time frame to ensure accountability from the island nation on the alleged human rights abuses during the nearly three-decades-long civil war. MORE..

17 Jan 2021 (10:54 AM)

Several spells of showers will occur in Northern, North-central, Eastern, and Uva provinces and in the Matale and Hambantota districts, says the Department of Meteorology. MORE..

17 Jan 2021 (10:00 AM)

The isolation of two Grama Niladhari Divisions has been lifted with immediate effect, the Department of Government Information stated. MORE..

17 Jan 2021 (9:51 AM)

Sri Lanka reports another death from the coronavirus pandemic, pushing the total fatality count to 256 cases, the Director-General of Health Services stated. MORE..

17 Jan 2021 (12:50 AM)

In a worrying development, 23 elderly people died within a short time of receiving their first coronavirus vaccine shots in Norway. However, there is no confirmation yet if there is a direct correlation between the Pfizer-BioNTech COVID-19 jab and these deaths. MORE..

16 Jan 2021 (11:42 PM)

Sri Lanka s Covid-19 numbers saw another surge today, as 372 more persons were tested positive for the virus. MORE..

16 Jan 2021 (10:45 PM)

England all-rounder Moeen Ali has been released from quarantine in Sri Lanka and re-joined his team-mates in Galle. MORE..

16 Jan 2021 (8:43 PM)

Resource : Ada Derana