Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Sports - ක්‍රීඩා
view all
Siyatha TV Dramas සියත ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
Derana TV Dramas ටීවී දෙරණ ටෙලි නාට්‍යය
view all
Hiru TV Tele Dramas - හිරු ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
ITN Dramas - ස්වාධීන රූපවාහිනි ටෙලි නාට්‍යය
view all
Rupavahini Dramas රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍යය
view all
Swarnavahini Dramas ස්වර්ණවාහිනී නාට්‍යය
view all
Sirasa TV Dramas සිරස ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1201 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1919 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1932 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1959 views
view all items
Advertisement
Ada Derana News

Cabinet of Ministers has granted its approval to table the final report of the Presidential Commission of Inquiry (PCoI), appointed to probe the alleged incidents of fraud and misappropriations at public institutions, to the Parliament. MORE..

2 Mar 2021 (1:17 PM)

A decision has been taken to bury the bodies of COVID-19 victims in Iranaitivu, stated Cabinet Spokesman Minister Keheliya Rambukwella. MORE..

2 Mar 2021 (12:48 PM)

The West Container Terminal (WCT) of the Colombo Port is approved to be developed as a Public-Private Limited Company in partnership with India s Adani Ports and Special Economic Zone Limited (APSEZ Consortium) along with its local representative John Keells Holding PLC (APSEZ Consortium), and Sri Lanka Ports Authority (SLPA). MORE..

2 Mar 2021 (12:37 PM)

Prime Minister Mahinda Rajapaksa has given directives to include the subject of health in the draft of new Constitution as a closed service that operates under the Central Government. MORE..

2 Mar 2021 (11:24 AM)

Epidemiology Unit of the Health Ministry says 509,275 individuals in total have received COVID vaccines ever since Sri Lanka kicked off its inoculation drive on the January 29. MORE..

2 Mar 2021 (10:36 AM)

Sri Lanka Air Force today (March 02) celebrates its 70th anniversary as the Guardians of the Skies . MORE..

2 Mar 2021 (9:52 AM)

In keeping with the discussions held at the previous National Security Advisor (NSA)-level trilateral meetings on Maritime Security Cooperation with India and the Maldives, a Secretariat for Trilateral National Security Advisors on Maritime Security Cooperation was established at the Sri Lanka Navy (SLN) Headquarters, Colombo today (01). MORE..

2 Mar 2021 (1:14 AM)

Sri Lanka has registered 111 more positive cases of Covid-19 today (March 01), the Ministry of Health confirmed. MORE..

1 Mar 2021 (11:14 PM)

Sri Lanka has reported 05 more coronavirus-related deaths, the Director-General of Health Services confirmed today (March 01). MORE..

1 Mar 2021 (9:55 PM)

Former French President Nicolas Sarkozy has been sentenced to three years in jail - two of them suspended - for corruption. MORE..

1 Mar 2021 (8:59 PM)

Sri Lanka reported 192 new infections of the novel coronavirus today (01), Army Commander General Shavendra Silva confirmed. MORE..

1 Mar 2021 (8:54 PM)

A copy of the final report of the Presidential Commission of Inquiry on the Easter Sunday attacks has been handed over to Archbishop of Colombo Cardinal Malcolm Ranjith. MORE..

1 Mar 2021 (7:24 PM)

India described Sri Lanka as "Priority One" partner in the defence sphere and said the participation of its military aircraft in the 70th anniversary celebration of the Sri Lanka Air Force (SLAF) is indicative of the growing cooperation, camaraderie and friendship between the two militaries. MORE..

1 Mar 2021 (6:59 PM)

(UPDATE) An unidentified body has been discovered stuffed inside a suitcase which had been abandoned at Dam Street in Colombo. MORE..

1 Mar 2021 (6:36 PM)

The Ministry of Health says that another 475 patients who had previously tested positive for COVID-19 have recovered and discharged from the hospital within the last 24 hours. MORE..

1 Mar 2021 (5:50 PM)

M.B.R. Pushpakumara has been appointed as the new Secretary to the Ministry of Agriculture, the President s media Division said. MORE..

1 Mar 2021 (5:05 PM)

The mother and the woman who performed a ritual on a 09-year-old girl in an alleged exorcism have been remanded over the death of the child. MORE..

1 Mar 2021 (4:18 PM)

Two individuals have been critically injured when a bus collided with a Kandy-Colombo Fort express train at the Wanawasala railway crossing in Kelaniya this morning (01). MORE..

1 Mar 2021 (3:30 PM)

The Colombo Magistrate s Court has directed the IGP to remove the investigation into the alleged assault on law student Migara Gunaratne and his obstruction of duty at the Peliyagoda Police Station and direct it to another Special Investigation Unit. MORE..

1 Mar 2021 (2:10 PM)

The Court of Appeal has set March 17 to consider the revision petitions filed by former Director of the Criminal Investigation Department (CID) Shani Abeysekera and former Sub Inspector of CID Sugath Sugath Mendis. MORE..

1 Mar 2021 (12:44 PM)

Resource : Ada Derana