Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Sinhala Hadakau හඬ කැවූ නාට්‍යය
view all
Sports - ක්‍රීඩා
view all
Siyatha TV Dramas සියත ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
Derana TV Dramas ටීවී දෙරණ ටෙලි නාට්‍යය
view all
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
870 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
743 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
1452 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
1085 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
1741 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
1684 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
1273 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
1695 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
1302 views
view all items
Hiru TV Tele Dramas - හිරු ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
ITN Dramas - ස්වාධීන රූපවාහිනි ටෙලි නාට්‍යය
view all
Rupavahini Dramas රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍යය
view all
Swarnavahini Dramas ස්වර්ණවාහිනී නාට්‍යය
view all
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
392 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
3181 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
596 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
4647 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
1700 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
471 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
716 views
view all items
Sirasa TV Dramas සිරස ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
Advertisement
Ada Derana News

Eleven more localities were isolated with effect from 6.00 am today (June 23), the National Operation Centre for Prevention of COVID-19 Outbreak (NOCPCO) announced. MORE..

23 Jun 2021 (8:19 AM)

SriLankan Airlines, Sri Lanka Insurance Corporation and several other institutions have been issued summons to appear before the Committee on Public Enterprises (COPE), its Chairman Prof. Charitha Herath said. MORE..

23 Jun 2021 (12:31 AM)

The Health Ministry says 751 more persons have tested positive for COVID-19 today (June 22) increasing the daily count of positive cases to 2,071. MORE..

22 Jun 2021 (10:52 PM)

The Director General of Health Services has confirmed 71 more COVID-19 related fatalities that have occurred yesterday (June 21). MORE..

22 Jun 2021 (9:59 PM)

Sri Lanka will ramp up the COVID-19 inoculation drive with 2 million more doses of Sinopharm vaccines scheduled to reach the island by the first week of July. MORE..

22 Jun 2021 (9:12 PM)

The Ministry of Health says 1,320 more persons were tested positive for the novel coronavirus today (June 22). MORE..

22 Jun 2021 (8:33 PM)

Western Province Anti-Corruption Unit of the Police Crime Division has arrested a woman over drug trafficking charges. MORE..

22 Jun 2021 (7:53 PM)

The lion named Thor at the Dehiwala Zoo which had contracted COVID-19 has returned to health. MORE..

22 Jun 2021 (7:24 PM)

The Ministry of Health says that another 2,009 patients who were being treated for COVid-19 have been discharged after completing their recovery. MORE..

22 Jun 2021 (6:38 PM)

The Committee on Public Finance granted approval yesterday (June 21) to issue Rs 1,000 billion Treasury Bills, under the Local Treasury Bills Ordinance which is scheduled to be presented to Parliament for approval by the Minister of Finance. MORE..

22 Jun 2021 (4:48 PM)

President Rodrigo Duterte threatened to jail people who refuse to be vaccinated against the coronavirus as the Philippines battles one of Asia s worst outbreaks, with over 1.3 million cases and more than 23,000 deaths. MORE..

22 Jun 2021 (4:16 PM)

A supplementary estimate for Rs 200 billion has been tabled at the parliament for the control of the COVID-19 pandemic. MORE..

22 Jun 2021 (3:31 PM)

Samagi Jana Balawegaya (SJB) staged a protest this morning (June 22) over the government s decision to increase fuel prices. MORE..

22 Jun 2021 (2:46 PM)

Officials of the Ministry of Environment have been instructed by the Minister to take measures to ban all types of lunch sheets. MORE..

22 Jun 2021 (2:19 PM)

The Cabinet of Ministers has decided not to increase the price of a 12.5 kg cylinder of domestic Liquid Petroleum (LP) gas. MORE..

22 Jun 2021 (12:46 PM)

The no-confidence filed against Minister Udaya Gammanpila by Samagi Jana Balawegaya (SJB) has been handed over to the Speaker of the Parliament Mahinda Yapa Abeywardena. MORE..

22 Jun 2021 (11:57 AM)

The White House laid out a plan on Monday to share 55 million U.S. COVID-19 vaccine doses globally, with roughly 75% of the doses allocated to Latin America and the Caribbean, Asia and Africa through the COVAX international vaccine-sharing program. MORE..

22 Jun 2021 (11:30 AM)

The Committee on Parliamentary Business, chaired by Speaker Mahinda Yapa Abeywardena decided on Monday that this week s proceedings of the parliament will be limited to two days. MORE..

22 Jun 2021 (11:02 AM)

Sri Lanka Police has arrested more 396 people yesterday (June 21) for failing to follow health protocols while in public, says DIG Ajith Rohana. MORE..

22 Jun 2021 (10:16 AM)

A slight change in the prevailing weather condition is expected in the next few days (particularly from June 23), says the Department of Meteorology. MORE..

22 Jun 2021 (9:24 AM)

Resource : Ada Derana