Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Sinhala Hadakau හඬ කැවූ නාට්‍යය
view all
Siyatha TV Dramas සියත ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
Derana TV Dramas ටීවී දෙරණ ටෙලි නාට්‍යය
view all
Hiru TV Tele Dramas - හිරු ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
ITN Dramas - ස්වාධීන රූපවාහිනි ටෙලි නාට්‍යය
view all
Rupavahini Dramas රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍යය
view all
Swarnavahini Dramas ස්වර්ණවාහිනී නාට්‍යය
view all
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
910 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
604 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
2941 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
1587 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
893 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
3618 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
1673 views
view all items
Sirasa TV Dramas සිරස ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
405 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
863 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
686 views
view all items
Praveena 2
view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
625 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
894 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
941 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1017 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1014 views
view all items
Radio Programes - ගුවන් විදුලි වැඩසටහන්
view all
Political Programs - දේශපාලන වැඩසටහන්
view all
Tamil Programes
view all
Advertisement
Ada Derana News

Two Sri Lankans who had returned to the island from Italy and admitted to the Infectious Disease Hospital (IDH) on suspicion of being infected with COIVD-19 have been tested negative for the virus. MORE..

29 Feb 2020 (2:18 PM)

The Leader of the Sri Lanka delegation to the43rd Session of theUN Human Rights Council (HRC), Foreign Relations Minister Dinesh Gunawardena has met the UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet yesterday (28 February). MORE..

29 Feb 2020 (1:10 PM)

During a search operation conducted in the beach area of Vankalei in Mannar, the Navy managed to recover about 12kg of Kerala cannabis yesterday (28). MORE..

29 Feb 2020 (12:21 PM)

The coronavirus spread further on Friday, with cases reported for the first time in six more countries across three continents leading the World Health Organization (WHO) to raise its impact risk alert to "very high". MORE..

29 Feb 2020 (11:04 AM)

Mainly fair weather will prevail over the most part of the island, says the Department of Meteorology. MORE..

29 Feb 2020 (10:24 AM)

Two suspects have been arrested in Rajagiriya with more than 3kg of heroin, says the Police Narcotics Bureau (PNB). MORE..

29 Feb 2020 (9:27 AM)

The Presidential Commission of Inquiry (PCoI) to probe and obtain information with regard to alleged incidents of political victimization from 8th January 22015 to 16th November 2019 has extended the time period for receiving complaints. MORE..

29 Feb 2020 (2:13 AM)

As the staff of the Presidential Secretariat has to devote more time to these agitators than performing their duties, the relevant ministries should take the responsibility for making room for those demonstrations, says President Gotabaya Rajapaksa. MORE..

29 Feb 2020 (12:29 AM)

Two Sri Lankans who returned from Italy have been admitted to the Infectious Diseases Hospital (IDH) on suspicion of being infected with COVID-19. MORE..

28 Feb 2020 (10:45 PM)

The United National Party (UNP) Working Committee meeting has ended without a decision on the symbol for UNP-led alliance, says the General Secretary of the party, MP Akila Viraj Kariyawasam. MORE..

28 Feb 2020 (8:29 PM)

Six suspects arrested over a cash robbery of Rs 4.4 million, including the two individuals involved in the controversial white van press conference, have been remanded until March 11. MORE..

28 Feb 2020 (7:06 PM)

The case against Major (Retired) Ajith Prasanna and two other naval intelligence officers, who are accused of holding a press conference and intimidating witnesses in the case against several navy officials over the abduction and disappearance of 11 youths, was taken up today (28). MORE..

28 Feb 2020 (6:34 PM)

The Parliamentary Committee on High Posts has granted its approval to appoint veteran musician Rohana Beddage as the Ambassador of Sri Lanka to the Maldives. MORE..

28 Feb 2020 (5:46 PM)

Sri Lanka Muslim Congress (SLMC) leader MP Rauff Hakeem says that the party will join the UNP-led Samagi Jana Balawegaya , the new alliance formed under the leadership of Opposition Leader Sajith Premadasa, to contest the upcoming parliamentary election. MORE..

28 Feb 2020 (4:56 PM)

A fire has broken out at a construction site on Duplication Road, Bambalapitiya. MORE..

28 Feb 2020 (4:52 PM)

The Department of Meteorology has issued a Heat Index Advisory for North-Western, Western, Southern and Sabaragamuwa Provinces and Mannar District, valid for tomorrow (29). MORE..

28 Feb 2020 (4:23 PM)

Four university students including a Buddhist monk, who were directly involved in removing CCTV cameras at Kelaniya University, have been remanded until the 3rd of March. MORE..

28 Feb 2020 (3:11 PM)

The six suspects including the father of the second suicide bomber at Shangri-La Hotel have been further remanded until 13th of March. MORE..

28 Feb 2020 (2:37 PM)

Twenty-five students of the University of Kelaniya, who have been identified in connection with the incident of removing CCTV cameras at the university premises, have been suspended for 2 years by the university administration. MORE..

28 Feb 2020 (2:16 PM)

In order to promote tourism, India s Ministry for Shipping has mooted a proposal to start ferry service between Karaikal in the Union Territory of Puducherry and Jaffna in Sri Lanka covering a distance of 56 nautical miles (103.7 kilometres). MORE..

28 Feb 2020 (1:44 PM)

Resource : Ada Derana