Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Sinhala Hadakau හඬ කැවූ නාට්‍යය
view all
Siyatha TV Dramas සියත ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
Derana TV Dramas ටීවී දෙරණ ටෙලි නාට්‍යය
view all
Hiru TV Tele Dramas - හිරු ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
ITN Dramas - ස්වාධීන රූපවාහිනි ටෙලි නාට්‍යය
view all
Rupavahini Dramas රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍යය
view all
Swarnavahini Dramas ස්වර්ණවාහිනී නාට්‍යය
view all
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
828 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
1549 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
3032 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
950 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
1689 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
3724 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
1055 views
view all items
Sirasa TV Dramas සිරස ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
447 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1328 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1196 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1546 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1433 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1633 views
view all items
Praveena 2
view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
713 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
774 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
802 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
904 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
902 views
view all items
Radio Programes - ගුවන් විදුලි වැඩසටහන්
view all
Political Programs - දේශපාලන වැඩසටහන්
view all
From TV1
Posted by LakvisionTV
155 views
view all items
From TV1
Posted by LakvisionTV
262 views
view all items
From Hiru TV
Posted by LakvisionTV
1332 views
view all items
From ITN
Posted by LakvisionTV
378 views
view all items
From TV1
Posted by LakvisionTV
264 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
118 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
145 views
view all items
Tamil Programes
view all
Advertisement
Ada Derana News

Former Minister Patali Champika Ranawaka has insisted that the alleged hit-and-run he is accused of is a simple accident, despite him being imposed an overseas travel ban. MORE..

15 Dec 2019 (1:31 AM)

Defence Secretary, Major General Kamal Gunaratne has insisted that investigations are underway to uncover the truth behind the "White Van" drama, acted out by the henchmen of former Health Minister. MORE..

15 Dec 2019 (1:19 AM)

Several more police officers gave evidence before the Presidential Commission of Inquiry probing the Easter Sunday terror attacks, today (14). MORE..

15 Dec 2019 (1:06 AM)

The European Union (EU) Delegation to Sri Lanka and the Maldives has launched seven new projects to support human rights and civil society in Sri Lanka. MORE..

14 Dec 2019 (11:17 PM)

The Criminal Investigation Department (CID) today decided to detain the two individuals who had made controversial statements regarding "white vans" during a media briefing led by former Health Minister Rajitha Senaratne. MORE..

14 Dec 2019 (10:14 PM)

The water supply for most of the areas in Colombo will be suspended for 24 hours starting from 8.00 p.m. tonight (14), the National Water Supply Drainage Board has said. MORE..

14 Dec 2019 (7:01 PM)

The government has decided to reduce the prices of locally manufactured cement. MORE..

14 Dec 2019 (6:44 PM)

President Gotabaya Rajapaksa has extended his congratulatory wishes to Prime Minister of the United Kingdom, Boris Johnson, and the Conservative Party on bagging the General Election victory. MORE..

14 Dec 2019 (6:13 PM)

An accomplice of the underworld figure under alias Gotha Asanka , who is currently in remand custody, has been arrested along with a haul of Kerala Cannabis. MORE..

14 Dec 2019 (5:07 PM)

The death toll from dengue fever in Sri Lanka has increased to 100 so far, says the Director of Lady Ridgeway hospital for Children Dr. G. Wijesuriya. MORE..

14 Dec 2019 (3:46 PM)

Nearly 200 individuals have been arrested for carrying on foreign employment agencies without a valid license during this year, says the Sri Lanka Bureau of Foreign Employment. MORE..

14 Dec 2019 (3:07 PM)

Japanese Foreign Minister Toshimitsu Motegi, calling on Prime Minister Mahinda Rajapaksa at Temple Trees yesterday (13), has discussed the promotion of Japanese investments in Sri Lanka. MORE..

14 Dec 2019 (2:18 PM)

The Election Commission says State institutions will be duly informed of the amendments that are to be made to existing election laws. MORE..

14 Dec 2019 (1:32 PM)

Showers or thundershowers will occur at several places in Sabaragamuwa, Western and North-western provinces and in Galle district after 2.00 p.m., says the Department of Meteorology. MORE..

14 Dec 2019 (12:13 PM)

Japanese Foreign Minister Toshimitsu Motegi, accompanied by a high-profile delegation, called on President Gotabaya Rajapaksa at the Presidential Secretariat yesterday (13). MORE..

14 Dec 2019 (11:51 AM)

The Presidential Commission of Inquiry probing the Easter Sunday Attacks has been told that certain pages of police logbooks were replicated with fabricated information by the Kotahena Police, in an attempt to conceal the truth about the series of terror attacks on Easter Sunday. MORE..

14 Dec 2019 (10:54 AM)

The two individuals, who had made controversial statements at a media briefing conducted by former Health Minister Rajitha Senaratne on the purported incidents regarding "white vans", have been arrested by the Criminal Investigation Department. MORE..

14 Dec 2019 (10:04 AM)

Initiatives will be taken at the international level to restore to the armed forces, the respect and dignity they deserve, says Prime Minister Mahinda Rajapaksa. MORE..

14 Dec 2019 (7:09 AM)

Reports have been received that certain individuals fraudulently claim to be acquainted with President Gotabaya Rajapaksa or employed at the Presidential Secretariat to swindle people. MORE..

14 Dec 2019 (12:59 AM)

The United Nations Resident Coordinator in Sri Lanka Hanaa Singer called on Prime Minister Mahinda Rajapaksa at Temple Trees yesterday. MORE..

13 Dec 2019 (11:25 PM)

Resource : Ada Derana