Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Siyatha TV Dramas සියත ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
Derana TV Dramas ටීවී දෙරණ ටෙලි නාට්‍යය
view all
Hiru TV Tele Dramas - හිරු ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
ITN Dramas - ස්වාධීන රූපවාහිනි ටෙලි නාට්‍යය
view all
Rupavahini Dramas රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍යය
view all
Swarnavahini Dramas ස්වර්ණවාහිනී නාට්‍යය
view all
Sirasa TV Dramas සිරස ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
Advertisement
Ada Derana News

The 2020 General Election results for the Ambalangoda polling division of the Galle District has been released with the Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) claiming top spot. MORE..

6 Aug 2020 (4:26 PM)

The 2020 General Election results of the Devinuwara polling division in the Matara District have been released by the Election Commission. MORE..

6 Aug 2020 (4:24 PM)

The 2020 General Election results of the Balapitiya polling division in the Galle District have been released by the Election Commission. MORE..

6 Aug 2020 (3:57 PM)

The election results of Jaffna polling division in Jaffna electoral district have been released. MORE..

6 Aug 2020 (3:41 PM)

The results for the Kayts polling division in the Jaffna District of the 2020 General Election have been released. MORE...

6 Aug 2020 (3:40 PM)

Six more Sri Lankan nationals are reportedly injured in the massive explosion that rocked the Lebanese capital, Beirut city, on Tuesday (04), the Embassy of Sri Lanka in Beirut has stated. MORE..

6 Aug 2020 (3:26 PM)

The Election Commission has released the first result of the 16th General Election of Sri Lanka. MORE..

6 Aug 2020 (2:31 PM)

The Attorney General has directed the Acting IGP to obtain warrants from court and arrest five individuals including the Mayor of Kurunegala and the Municipal Commissioner, in connection with the demolishing of the Buwaneka Hotel, a building of historical value in Kurunegala. MORE..

6 Aug 2020 (2:26 PM)

Ten districts have been affected by the inclement weather that prevails across the island, the Disaster Management Centre (DMC) says. MORE..

6 Aug 2020 (2:01 PM)

A youth has been stabbed to death using a sharp weapon in Kegalle town last night (05). MORE..

6 Aug 2020 (12:26 PM)

The first result of the General Election 2020 is expected to be released at around 1.30 pm today (06). MORE..

6 Aug 2020 (12:25 PM)

Confirmed cases of COVID-19 in Sri Lanka reached 2,839 as another person tested positive for the virus on Wednesday night (05), confirmed the Department of Government Information. MORE..

6 Aug 2020 (11:01 AM)

Interruptions to the power supply have been reported from several districts in the country, stated the Ministry of Power and Energy. MORE..

6 Aug 2020 (10:31 AM)

Ada Derana election broadcast - Sri Lanka Decides - is geared up to bring the latest updates of the results of General Election 2020 today (06). MORE..

6 Aug 2020 (10:04 AM)

Counting of votes of General Election 2020 has commenced at 8.00 am this morning (06). MORE..

6 Aug 2020 (9:59 AM)

Windy condition over the island and the showery condition over the south-western parts of the island is expected to enhance to some extent during the day (06), as per the Department of Meteorology. MORE..

6 Aug 2020 (9:18 AM)

A massive fire broke out at a fruits and vegetable market in Ajman, United Arab Emirates (UAE) on Wednesday around 6.30pm local time with thick black smoke visible from different areas of the emirates. MORE..

6 Aug 2020 (12:33 AM)

President Gotabaya Rajapaksa has expressed his gratitude towards the Sri Lankan public for the confidence they placed in the by voting at the General Election 2020. MORE..

5 Aug 2020 (10:47 PM)

Four more new cases of COVID-19 infection have been detected in the country today (05), confirmed the Department of Government Information. MORE..

5 Aug 2020 (8:55 PM)

The Chairman of the Election Commission Mahinda Deshapriya says that the overall voter turnout island-wide for the 2020 General Election is 71 percent. MORE..

5 Aug 2020 (8:49 PM)

Resource : Ada Derana