Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Siyatha TV Dramas සියත ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
Derana TV Dramas ටීවී දෙරණ ටෙලි නාට්‍යය
view all
Hiru TV Tele Dramas - හිරු ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
ITN Dramas - ස්වාධීන රූපවාහිනි ටෙලි නාට්‍යය
view all
From ITN
Posted by LakvisionTV
106 views
view all items
From ITN
Posted by LakvisionTV
86 views
view all items
From ITN
Posted by LakvisionTV
122 views
view all items
From ITN
Posted by LakvisionTV
154 views
view all items
From ITN
Posted by LakvisionTV
126 views
view all items
From ITN
Posted by LakvisionTV
101 views
view all items
From ITN
Posted by LakvisionTV
148 views
view all items
From ITN
Posted by LakvisionTV
96 views
view all items
Rupavahini Dramas රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍යය
view all
Swarnavahini Dramas ස්වර්ණවාහිනී නාට්‍යය
view all
Sirasa TV Dramas සිරස ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
111 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
555 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
591 views
view all items
Advertisement
Ada Derana News

Another four individuals have tested positive for the novel coronavirus, the Ministry of Health confirmed a short while ago. MORE..

2 Jun 2020 (12:27 AM)

All liquor stores, slaughterhouses, betting centers, casinos, clubs, and meat shops will be closed to mark the Poson Festival, stated the Department of Excise. MORE..

2 Jun 2020 (12:09 AM)

President Gotabaya Rajapaksa and Prime Minister Mahinda Rajapaksa issued directives to Governors and Local Government authorities to prepare a mechanism to control the imminent dengue outbreak with the receding of prevailing rainy weather conditions. MORE..

1 Jun 2020 (11:55 PM)

With corporate and individual donations and direct deposits, the ITUKAMA COVID-19 Healthcare and Social Security Fund balance has now surpassed Rs 1,217 million. MORE..

1 Jun 2020 (10:51 PM)

Four more persons have tested positive for COVID-19 increasing the tally of confirmed cases reported in the country to 1,639. MORE..

1 Jun 2020 (9:08 PM)

Nearly 700 Indian nationals who were stranded in Sri Lanka are repatriated to India, today (01), on the Indian Naval Ship (INS) Jalashwa . MORE..

1 Jun 2020 (8:57 PM)

One more person has tested positive for Coronavirus increasing the total number of confirmed cases reported in the country to 1,635. MORE..

1 Jun 2020 (7:53 PM)

The Supreme Court is set to announce whether or not to grant leave for the Fundamental Rights (FR) petitions filed challenging the date set by the Elections Commission for the General Election, at 3 pm tomorrow (June 02). MORE..

1 Jun 2020 (7:03 PM)

A foreign returnee who has tested positive for the novel coronavirus had moved the COVID-19 case count in Sri Lanka to 1,634. MORE..

1 Jun 2020 (6:48 PM)

The Attorney General has instructed the Director of the Colombo Crimes Division (CCD) to obtain a warrant and arrest the former OIC of the Welikada Police Station. MORE..

1 Jun 2020 (6:01 PM)

Sri Lanka Navy says six more naval personnel who had tested positive for the COVID-19 virus have recovered from the disease. MORE..

1 Jun 2020 (4:46 PM)

All those who enter the country via the Bandaranaike International Airport (BIA) will be subjected to PCR testing within the airport premises itself, says Minister Prasanna Ranatunga. MORE..

1 Jun 2020 (4:04 PM)

Two more naval personnel who had contracted the COVID-19 have recovered completely from the disease, says Sri Lanka Navy. MORE..

1 Jun 2020 (2:55 PM)

Ten more patients who had previously tested positive for COVID-19 have completely recovered and have been discharged from hospital, the Ministry of Health confirmed. MORE..

1 Jun 2020 (2:44 PM)

As protests continue across the United States, the rest of the world is watching the chaos unfold in America s cities, and is commenting on the systemic issues the demonstrations and their inciting incident reveal. MORE..

1 Jun 2020 (1:57 PM)

Prime Minister Mahinda Rajapaksa took oath as the new Minister of Social Empowerment and Estate Infrastructure Development a short while ago. MORE..

1 Jun 2020 (1:07 PM)

Temporary residents in Colombo and suburbs are requested to register at the nearest Police Station, states Senior DIG for Western Province Deshabandu Tennakoon. MORE..

1 Jun 2020 (12:14 PM)

The Supreme Court has commenced further hearing of the Fundamental Rights petitions filed challenging the date set by the Elections Commission for the General Election, for the 10th day a short while ago. MORE..

1 Jun 2020 (11:49 AM)

An individual has been shot dead in Thenagallanda, Marawa, Monaragala, yesterday (31), stated the Police. MORE..

1 Jun 2020 (10:58 AM)

Sri Lanka has reported the 11th death from the COVID-19 infection, the Ministry of Health confirmed a short while ago. MORE..

1 Jun 2020 (10:21 AM)

Resource : Ada Derana