Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Sinhala Hadakau හඬ කැවූ නාට්‍යය
view all
Siyatha TV Dramas සියත ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
Derana TV Dramas ටීවී දෙරණ ටෙලි නාට්‍යය
view all
Hiru TV Tele Dramas - හිරු ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
ITN Dramas - ස්වාධීන රූපවාහිනි ටෙලි නාට්‍යය
view all
Rupavahini Dramas රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍යය
view all
Swarnavahini Dramas ස්වර්ණවාහිනී නාට්‍යය
view all
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
508 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
1012 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
2426 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
859 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
1516 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
3313 views
view all items
From Swarnavahini
Posted by LakvisionTV
1051 views
view all items
Sirasa TV Dramas සිරස ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
453 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
689 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
820 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1112 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1168 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1640 views
view all items
Praveena 2
view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
682 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
986 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1235 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1266 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1201 views
view all items
Radio Programes - ගුවන් විදුලි වැඩසටහන්
view all
Political Programs - දේශපාලන වැඩසටහන්
view all
Tamil Programes
view all
Advertisement
Ada Derana News

In light of the recent developments regarding the Coronavirus epidemic in China and other countries, the Chief Epidemiologist at the Epidemiology Unit has insisted that there is no need for the public to panic as maximum precautions have been taken to contain the rise of the virus within Sri Lanka. MORE..

22 Jan 2020 (2:27 AM)

UNP Parliamentarian Ranjan Ramanayake, who was placed under remand custody facing charges of interference in judicial affairs over several recorded telephone conversations implicating former and sitting judges, made an appearance in the Parliament today (21). MORE..

22 Jan 2020 (12:35 AM)

Speaker of Parliament Karu Jayasuriya has requested the government and the opposition to submit the names of Parliamentarians to be appointed to Committees such as COPE and COPA without delay. MORE..

21 Jan 2020 (10:44 PM)

Embilipitiya High Court Judge Gihan Pilapitiya has been interdicted over the controversial phone conversation he has had with UNP MP Ranjan Ramanayake says the Judicial Service Commission. MORE..

21 Jan 2020 (9:15 PM)

Additional Solicitor General Viraj Dayaratne PC has been appointed as the new Chairman of the Securities and Exchange Commission of Sri Lanka (SEC). MORE..

21 Jan 2020 (7:34 PM)

Interdicted Magistrate Dhammika Hemapala has left the Colombo Crime Division (CCD) after recording a statement for over three hours. MORE..

21 Jan 2020 (7:15 PM)

A special operation covering all police divisions in the Western Province was conducted on Sunday to apprehend suspects involved in criminal activities. MORE..

21 Jan 2020 (6:14 PM)

Colombo Chief Magistrate has ordered the Government Analyst to analyze and submit a report of the local Swiss Embassy staffer, Garnia Bannister Francis s personal phone, says Ada Derana reporter. MORE..

21 Jan 2020 (4:59 PM)

Interdicted Magistrate Dhammika Hemapala is currently giving a statement at the Colombo Crimes Division (CCD) over his controversial video conversation with UNP MP Ranjan Ramanayake. MORE..

21 Jan 2020 (4:49 PM)

Sri Lanka completely rebuffs the claims that it exports plastic waste to Malaysia, says the Central Environmental Authority (CEA). MORE..

21 Jan 2020 (3:47 PM)

Speaker Karu Jayasuriya has said that the Forensic Audit report on the Central Bank bond scam will be tabled in the Parliament, says Ada Derana reporter. MORE..

21 Jan 2020 (3:00 PM)

Three security guards of a five-star resort have each been fined Dh500,000 by a Dubai court for insulting Islam on social media. MORE..

21 Jan 2020 (2:04 PM)

Puttalam District UNP MP Shantha Abeysekara, who was remanded for violating bail conditions on a case filed in 2004, has been granted bail by the Chilaw High Court after more than three months. MORE..

21 Jan 2020 (1:41 PM)

A police sergeant has been arrested in the act of accepting Rs. 50,000 as a bribe from an individual to provide the original documents of a police complaint. MORE..

21 Jan 2020 (1:28 PM)

BBC Sinhala Service s correspondent in Sri Lanka, Azzam Ameen has resigned from his position in the organization. MORE..

21 Jan 2020 (12:53 PM)

The Colombo High Court has decided to hear the Attorney General s revision application against granting bail to former Minister Dr. Rajitha Senaratne, on the 5th of March, says Ada Derana reporter. MORE..

21 Jan 2020 (12:21 PM)

The Bill to repeal the Kandyan Marriage and Divorce Act will be tabled in the Parliament today (21). MORE..

21 Jan 2020 (11:55 AM)

The Committee of Selection of the Parliament is scheduled to be tabled today (21) in order to conduct the nomination process of the Members for Sectoral Oversight Committees and Ministerial Consultative Committees. MORE..

21 Jan 2020 (10:40 AM)

Showery condition is expected to enhance to some extent particularly in the South-western part of the island and in the Eastern, North-central, Uva and Central provinces today and tomorrow, says the Department of Meteorology. MORE..

21 Jan 2020 (9:55 AM)

A man accused of helping in the 2005 murder of former Foreign Minister, Lakshman Kadirgamar, on Monday, was sentenced to six years and 10 months in prison by Germany. MORE..

21 Jan 2020 (8:09 AM)

Resource : Ada Derana