Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Siyatha TV Dramas සියත ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
Derana TV Dramas ටීවී දෙරණ ටෙලි නාට්‍යය
view all
Hiru TV Tele Dramas - හිරු ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
ITN Dramas - ස්වාධීන රූපවාහිනි ටෙලි නාට්‍යය
view all
Rupavahini Dramas රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍යය
view all
Swarnavahini Dramas ස්වර්ණවාහිනී නාට්‍යය
view all
Sirasa TV Dramas සිරස ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
Sports - ක්‍රීඩා
view all
Advertisement
Ada Derana News

Sri Lanka has reached yet another grim coronavirus milestone as the total number of infections reported from the country exceeded the 8,000th mark. MORE..

26 Oct 2020 (9:31 PM)

The Ministry of Health confirms that another 280 new cases of novel coronavirus have been reported today from the Minuwangoda and Peliyagoda clusters. MORE..

26 Oct 2020 (8:52 PM)

It has been decided to close down the operations at the Chilaw fish and vegetable trade complex for a period of a week. MORE..

26 Oct 2020 (8:30 PM)

The first contacts of COVID-19 patients will be placed under home-quarantine from now on, stated Army Commander Lieutenant General Shavendra Silva. MORE..

26 Oct 2020 (7:41 PM)

Moving forward Sri Lanka intends to maintain a neutral foreign policy while remaining a non-aligned country, Secretary to the Ministry of Foreign Affairs, Admiral Prof. Jayanath Colambage said. MORE..

26 Oct 2020 (6:56 PM)

There is a risk of a crisis in the country if steps are not taken to control the spread of the COVID-19 virus under a new methodology, says the Government Medical Officers Association (GMOA). MORE..

26 Oct 2020 (5:26 PM)

The Z-score cutoff marks of the 2019 G.C.E. Advanced Level Examination have been released online, the Chairman of the University Grants Commission (UGC) Senior Prof. Sampath Amarathunga said. MORE..

26 Oct 2020 (5:19 PM)

More than 4.7 million people are being tested for the coronavirus in China s Xinjiang province after an asymptomatic case was reported in Kashgar city, the Xinjiang health commission said in a statement on Monday. MORE..

26 Oct 2020 (4:53 PM)

The Ministry of Health confirmed that another 130 patients, who had previously tested positive for coronavirus, have fully recovered and were discharged from hospital today. MORE..

26 Oct 2020 (4:27 PM)

Seven children and three mothers have tested positive for at Covid-19 at the Lady Ridgeway Hospital for Children in Borella. MORE..

26 Oct 2020 (3:25 PM)

Ten Special Task Force (STF) personnel are reported to have contracted the COVID-19 virus. MORE..

26 Oct 2020 (1:41 PM)

The Parliament of Sri Lanka will remain closed for business today (October 26) and tomorrow (October 27), Chief of Staff and Deputy Secretary-General of Parliament Neil Iddawala announced. MORE..

26 Oct 2020 (12:53 PM)

Oil extended last week s losses on Monday, falling nearly 2% as a surge in COVID-19 infections in the United States and Europe prompted concern over crude demand, while the prospect of increased supply also hit sentiment. MORE..

26 Oct 2020 (12:29 PM)

Several services at public institutions have been temporarily suspended owing to the COVID-19 pandemic outbreak in the country. MORE..

26 Oct 2020 (11:23 AM)

The Kosgoda Police Station in Galle, which had been temporarily shut down due to a COVID-19 risk, has resumed operations. MORE..

26 Oct 2020 (10:52 AM)

All long-distance buses heading to Colombo will be suspended until further notice, the State Minister of Transport, Dilum Amunugama, said. MORE..

26 Oct 2020 (9:55 AM)

Showers or thundershowers will occur at several places in North-Central, Eastern, and Uva provinces and in Mullaitivu, Vavuniya and Matale districts after 2.00 pm today (26), according to the Department of Meteorology. MORE..

26 Oct 2020 (8:58 AM)

The Office of the Prime Minister says a false report is being circulated that one of its security staff members has tested positive for Covid-19. MORE..

26 Oct 2020 (1:25 AM)

Another person infected with Covid-19 died today, bringing the total number of deaths reported in Sri Lanka to 16, says the Director General of Health Services. MORE..

26 Oct 2020 (12:33 AM)

UPDATE- Covid-19 cases confirmed in Sri Lanka shot up again as 88 more individuals were tested positive for the virus. MORE..

25 Oct 2020 (11:10 PM)

Resource : Ada Derana