Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Live Musical Shows - සජීවී ප්‍රසංග
view all
Sinhala Hadakau හඬ කැවූ නාට්‍යය
view all
Siyatha TV Dramas සියත ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
Derana TV Dramas ටීවී දෙරණ ටෙලි නාට්‍යය
view all
Hiru TV Tele Dramas - හිරු ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
ITN Dramas - ස්වාධීන රූපවාහිනි ටෙලි නාට්‍යය
view all
Rupavahini Dramas රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍යය
view all
Swarnavahini Dramas ස්වර්ණවාහිනී නාට්‍යය
view all
Sirasa TV Dramas සිරස ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
view all
Prema Dadayama 3 - Teledrama
view all
Maharaja Kansa
view all
Praveena 2
view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
815 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1572 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1306 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
2082 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1546 views
view all items
Me Adarayai - Tele Drama
view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
2385 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
6169 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
6425 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
5298 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
5312 views
view all items
Swapna - Tele Drama
view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
4539 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
3336 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
3557 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
3248 views
view all items
MP3 Song - සිංහල සිංදු
view all
Radio Programes - ගුවන් විදුලි වැඩසටහන්
view all
Dharma Deshana - ධර්ම දේශනා
view all
Music Videos - සිංහල සිංදු වීඩියෝ
view all
Discussions & Documentary Edutainment
view all
Political Programs - දේශපාලන වැඩසටහන්
view all
Tamil Programes
view all
Advertisement
Ada Derana News

Several world leaders including the United Nations Secretary-General, Antonio Guterres had telephoned President Maithripala Sirisena yesterday (24) to convey their condolences and to condemn the brutal attacks on innocent civilians on Easter Sunday. MORE..

25 Apr 2019 (2:47 PM)

Sri Lanka Police advises the general public not to panic as security forces are conducting search operations across the country. MORE..

25 Apr 2019 (1:58 PM)

Six hundred Pakistanis, who had been living within the Negombo Police Division owing to deportation from Pakistan, have been taken into the Ahmadiyya Community Center in Nittambuwa, stated Ada Derana reporter. MORE..

25 Apr 2019 (1:56 PM)

A search at a house in Kirimatithenna area in Balangoda has led to the arrest of a youth along with a rough map of the road to the Parliament, 06 Parliament passes and a cab. MORE..

25 Apr 2019 (1:27 PM)

The police have set up roadblocks within the Colombo city and are currently searching suspicious vehicles and individuals, says the Police Spokesperson Ruwan Gunasekara. MORE..

25 Apr 2019 (1:09 PM)

The Asgiriya Chapter emphasizes that the incarcerated intelligence officers should be granted a general pardon considering the existing national requirement. MORE..

25 Apr 2019 (12:58 PM)

UPDATE- The entry road to the Bandaranaike International Airport (BIA) has been reopened, as confirmed by the Sri Lanka Air Force (SLAF) Spokesperson. MORE..

25 Apr 2019 (12:43 PM)

A suspect named Abu Baker Mohamed Bathurdeen who has been deported from Dubai after being under custody with Makandure Madush has been handed over to the Colombo Crime Division (CCD). MORE..

25 Apr 2019 (12:02 PM)

The CCTV footages of the suicide bomb attacks on Cinnamon Grand hotel in Colombo have been released to the media. MORE..

25 Apr 2019 (11:25 AM)

A minor explosion has been reported in a garbage dump on a vacant plot behind the Pugoda Court premises, stated the Police. MORE..

25 Apr 2019 (11:12 AM)

Foreign tourists from 13 countries have been killed in the terrorist carnage that targeted three churches and three hotels on Easter Sunday. MORE..

25 Apr 2019 (10:31 AM)

The Civil Aviation Authority (CAA) announced that the use of all drones and unmanned aircraft within Sri Lankan airspace has been prohibited until further notice. MORE..

25 Apr 2019 (9:44 AM)

Sixteen persons have been taken into custody from various areas on suspicion following a special search operation carried out last night. MORE..

25 Apr 2019 (9:19 AM)

Hundreds of Army Officers and Other Ranks across the country after the gazette notification conferred the powers of search, detention or arrest without immediately took up position around the country on the instructions of respective Commanders of Security Forces. MORE..

25 Apr 2019 (1:51 AM)

Minister of Industry Commerce, Resettlement of Protracted Displaced Persons Cooperative Development, Skills Development Vocational Training Rishad Bathiudeen stated that he "strongly condemns false accusations" against him. MORE..

25 Apr 2019 (12:33 AM)

The US ambassador to Sri Lanka says America had "no prior knowledge" of the Easter bombings that killed over 350 people in the island nation, despite local claims that foreign officials had been warned that an attack was looming. MORE..

24 Apr 2019 (11:14 PM)

Pivithuru Hela Urumaya (PHU) has filed a complaint against Minister Harin Fernando and his father over not disclosing information on the Easter Day attacks despite receiving information prior to the attacks. MORE..

24 Apr 2019 (8:43 PM)

Archbishop of Sri Lanka Cardinal Malcolm Ranjith has urged not to hold services at Catholic churches until further notice. MORE..

24 Apr 2019 (8:39 PM)

Emergency Regulations have been passed without a vote in the parliament a short while ago. MORE..

24 Apr 2019 (8:09 PM)

New Zealand s Prime Minister Jacinda Ardern said on Wednesday that her government was not aware of any intelligence suggesting that a devastating attack on Easter Sunday in Sri Lanka was in retaliation for deadly shootings on a mosque in Christchurch. MORE..

24 Apr 2019 (7:28 PM)

Resource : Ada Derana